Ολυμπιακ??

Χαπ : ??νιωσα αμ?σω? ?να δ?σιμο με Μπλατ?

Η φετιν? ?κπληξη του Ολυμπιακο? στο μεταγραφικ? αλισβερ?σι, ο Αμερικαν?? σ?ντερ ?θαν Χαπ απ? το Ουισκ?νσιν, μιλ?ει για πρ?τη φορ? για την υπογραφ? του συμβολα?ου του στου? Πειραι?τε?

Χαπ : ??νιωσα αμ?σω? ?να δ?σιμο με Μπλατ? | tanea.gr
TANEA Team

Π?σοι τον ?ξεραν πριν την ανακο?νωση τη? απ?κτησ?? του απ? τον Ολυμπιακ?; Ελ?χιστοι ?ω? και κανε??. Ο Ιθαν Χαπ εδ? και μερικ?? ημ?ρε? ε?ναι πα?κτη? των Ερυθρ?λευκων και θα αποτελ?σει την τρ?τη λ?ση στην γραμμ? των σ?ντερ τη? ομ?δα? του Ντ?ιβιντ Μπλατ, ?ντα? και προσωπικ? επιλογ? του

Ο απ?φοιτο? του Ουινσκ?νσιν, μ?λησε για πρ?τη φορ? στην επ?σημη ιστοσελ?δα του Ολυμπιακο? για την επιλογ? του να του? διαλ?ξει μετ? το τ?λο? τη? κολλεγιακ?? του καρι?ρα?. Δ?λωσε λοιπ?ν ?τι: ?Υπ?ρξαν πολλο? λ?γοι που επ?λεξα τον Ολυμπιακ? ω? την πρ?τη μου επαγγελματικ? ομ?δα. Ο μ?νατζερ μου και εγ? εξετ?σαμε τα δεδομ?να και προσπαθ?σαμε να βρο?με ποιο θα ε?ναι το καλ?τερο β?μα για την καρι?ρα μου. Ο Ολυμπιακ?? ?ταν στο τοπ αυτ?? τη? λ?στα?. Ε?ναι μια ομ?δα υψηλ?τατου επιπ?δου, με ?μπειρου? και ικανο?? πα?κτε?.

Ξ?ρω πω? αυτ? θα με κ?νει καλ?τερο πα?κτη, το να πα?ζω δηλαδ? μαζ? του?, αλλ? και εναντ?ον του? στι? προπον?σει?. Επ?ση?, μ?λησα με τον κ?ουτ? Μπλατ και αυτ? μ?τρησε για εμ?να, γιατ? ?νιωσα αμ?σω? ?να δ?σιμο. Απ? κει και π?ρα, σ?γουρα σημαντικ?τατο ρ?λο ?παιξε το ?τι ο Ολυμπιακ?? ε?ναι μια ομ?δα που ?χει παρ?δοση, ?χει κατακτ?σει τ?τλου? και παραμ?νει σε τοπ επ?πεδο. Νι?θω πω? ταιρι?ζω απ?λυτα στο πρ?γραμμ? του, γιατ? ε?μαι ?να? πα?κτη? που του αρ?σει ο συναγωνισμ??. Κ?νω π?ντα το καλ?τερο που μπορ? για την ομ?δα μου και αυτ? σκοπε?ω να κ?νω και για τον Ολυμπιακ??.

Ερωτηθε?? πω? ?νιωσε ?ταν υπ?γραψε το πρ?το του επαγγελματικ? συμβ?λαιο απ?ντησε: ??ταν οριστικοποι?θηκε η συμφων?α πραγματικ? ενθουσι?στηκα! Η οικογ?νει? μου, οι φ?λοι μου, ?λοι ενθουσι?στηκαν για το επ?μενο β?μα στην καρι?ρα μου και για το ?τι θα πα?ζω σε μια τ?σο καλ? ομ?δα και μια τ?σο ?μορφη χ?ρα ?πω? η Ελλ?δα?.

Οι πληροφορ?ε? που ε?χε συλλ?ξει για το κλαμπ πριν υπογρ?ψει, ?ταν ακριβ?? ?σε? χρειαζ?ταν… ??πω? ε?πα και πριν, γν?ριζα πω? ο Ολυμπιακ?? ?χει ?να πολ? καλ? πρ?γραμμα και ε?ναι μια ομ?δα με σημαντικ? ιστορ?α στην Ευρ?πη. Επ?ση?, ?ξερα τον κ?ουτ? Μπλατ. ?χει υπ?ρξει προπονητ?? στο ΝΒΑ και ε?ναι εξαιρετικ? γνωστ??. ?λα αυτ? με ?καναν να συνειδητοποι?σω πω? ο Ολυμπιακ?? ε?ναι ο ιδανικ?? προορισμ?? για εμ?να?.

Μ?λιστα ο Χαπ παραδ?χθηκε πω? με τον Μπλατ μ?λησε ελ?χιστα για μπ?σκετ, τον?ζοντα? πω?: ?Επικοινων?σαμε μερικ?? φορ?? και για να πω την αλ?θεια δεν μιλ?σαμε τ?σο πολ? για τεχνικ? ζητ?ματα του. Οι κουβ?ντε? μα? ?ταν για να γνωριστο?με λ?γο περισσ?τερο ω? ?νθρωποι και να διαπιστ?σω πω? ταιρι?ζω πολ? στην ομ?δα. Προφαν?? μιλ?σαμε και για το στυλ παιχνιδιο?, ?μω?, περισσ?τερο θ?λαμε να γνωριστο?με ω? ?νθρωποι. ?νιωσα αμ?σω? να υπ?ρχει καλ? σ?νδεση? εν? πρ?σθεσε μερικ? λ?για αναφορικ? με τον εαυτ? του ?Π?ντα ?νιωθα πω? βοηθ? του? συμπα?κτε? μου να γ?νονται καλ?τεροι και εκε?νοι εμ?να.

Θ?λω να βοηθ?ω την ομ?δα μου να κερδ?ζει σε ?ποιο επ?πεδο πα?ζω και εγ? κ?θε χρ?νο γ?νομαι καλ?τερο?. Αυτ? σκοπε?ω να το π?ρω μαζ? μου και στην Ελλ?δα. Να γ?νομαι, δηλαδ?, συνεχ?? καλ?τερο? και να φ?ρω ει? π?ρα? ?ποιον ρ?λο μου ανατεθε?. Για ψηλ?σωμο? ε?μαι αρκετ? ευκ?νητο?. Κιν? καλ? τα π?δια μου και στι? δ?ο πλευρ?? του παρκ?, ?μω?, αυτ? που ξεχωρ?ζει το παιχν?δι μου απ? ?λλου? ψηλο?? ε?ναι η ικαν?τητ? μου να χειρ?ζομαι την μπ?λα και να δημιουργ? plays για του? συμπα?κτε? μου. Ακ?μη δεν γνωρ?ζω ποιο? ακριβ?? θα ε?ναι ο ρ?λο? μου, ?μω?, νι?θω πω? η ικαν?τητ? μου να χειρ?ζομαι τη μπ?λα και η π?σα μου, θα ε?ναι χρ?σιμα στοιχε?α για την ομ?δα ?ταν με χρησιμοποιε? ο κ?ουτ??.

Τ?λο?, σε ερ?τηση αναφορικ? με του? στ?χου? του, τ?σο του? προσωπικο??, ?σο και με την ομ?δα, απ?ντησε: ?Ο πρωταρχικ?? μου στ?χο? ε?ναι να ταιρι?ξω στην ομ?δα. Θ?λω να ε?μαι σπουδα?ο? συμπα?κτη? και με τον χρ?νο να κερδ?σω τον σεβασμ? των ?μπειρων συμπαικτ?ν μου. Εκε?νοι ?χουν ?δη τον σεβασμ? μου, δεδομ?νου ?τι ε?ναι επαγγελματ?ε? τ?σα χρ?νια και μ?λιστα επιτυχημ?νοι. Ω? ομ?δα, ε?πα και νωρ?τερα πω? ο Ολυμπιακ?? ?χει ιστορ?α, ε?ναι νικητ?? και σ?γουρα οι στ?χοι μα?, αν και θα τεθο?ν στα αποδυτ?ρια, θα ε?ναι υψηλο?. Οι οπαδο? μα? θ?λουν να πα?ζουμε στο υψηλ?τερο επ?πεδο και να πετ?χουμε σε αυτ?, οπ?τε ο στ?χο? ε?ναι οι ν?κε? που θα μα? οδηγ?σουν στην επιτυχ?α?.

TANEA Team
Περισσ?τερα ?ρθρα για Μπ?σκετ
One Channel
Ο ν?ο? ενημερωτικ?? τηλεοπτικ?? σταθμ?? τη? Ελλ?δα?