Ο ?ρικ Μπα?γ? ε?χε ?ραντεβο?? με την ατυχ?α στο νικηφ?ρο φιλικ? τη? Μ?ντσεστερ Γιουν?ιτεντ με την Τ?τεναμ (2-1), καθ?? τραυματ?στηκε, απ’ ?τι φα?νεται, σοβαρ? στο γ?νατο.

Ο Ιβοριαν?? στ?περ, που ?χασε το Κ?πα ?φρικα λ?γω τραυματισμο?, επαν?λθε πριν λ?γε? μ?ρε? και π?ρασε στο δε?τερο ημ?χρονο, ω? αλλαγ? στη θ?ση του Σμ?λινγκ. Στο 56ο λεπτ?, ?μω?, αποχ?ρησε υποβασταζ?μενο? απ? τον αγωνιστικ? χ?ρο, καθ?? ?γ?ρισε? το γ?νατ? του, σε μια προσπ?θεια να σταματ?σει τον Σον τη? Τ?τεναμ.

Μετ? το τ?λο? του παιχνιδιο?, ο προπονητ?? των ?κ?κκινων διαβ?λων?, ?λε Γκο?ναρ Σ?λσκιερ δ?λωσε αν?συχο?: ?Απ? μια πρ?τη ματι? φα?νεται σοβαρ?? ο τραυματισμ?? του ?ρικ, καθ?? γ?ρισε το γ?νατ? του. Θα υποβληθε? σε μαγνητικ? και περιμ?νουμε τα επ?σημα αποτελ?σματα για να πο?με περισσ?τερα?.

Ο 25χρονο? κεντρικ?? αμυντικ?? στ?θηκε για ?λλη μια φορ? ?τυχο?, μια? και μ?λι? τον περασμ?νο Απρ?λιο, ε?χε τραυματιστε? στο παιχν?δι με την Τσ?λσι, χ?νοντα? το υπ?λοιπο τη? προηγο?μενη? σεζ?ν, καθ?? και το κ?πελλο εθν?ν Αφρικ??. Η αγγλικ? ομ?δα, απ? τη μερι? τη?, μ?νει προ? στιγμ?ν με του? Σμ?λινγκ και Λ?ντελοφ, πρ?γμα που επισπε?δει την προσπ?θεια απ?κτηση? του Μαγκου?ιρ τη? Λ?στερ.