Απορριπτικ? ?ταν η απ?φαση τη? επιτροπ? εφ?σεων τη? ΕΠΟ στο α?τημα που ε?χε υποβ?λλει ο Ηρακλ?? ?στε να συμμετ?σχει στη Super League 2. ?στερα απ? αυτ? την εξ?λιξη η Αυτ?νομη Θ?ρα 10 εξ?δωσε ανακο?νωση κατ? του Βαγγ?λη Γραμμ?νου β?ζοντα? στο κ?δρο και τον Ιβ?ν Σαββ?δη του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικ? η ανακο?νωση:

?Καμ?α κατ?πληξη και καμ?α στεναχ?ρια δεν μα? προκ?λεσε η χθεσιν? απ?φαση τη? ΕΠΟ. Το περιμ?ναμε, ?μασταν σ?γουροι, παρ?λα αυτ? χαιρ?μαστε ιδια?τερα που για ακ?μα μια φορ? ξεφτιλιστ?κατε για να μη δικαι?σετε τον ΗΡΑΚΛΗ.

Χαιρ?μαστε που για ακ?μα μια φορ? μα? δικαι?σατε ?ταν φων?ζουμε και μιλ?με για τον λυσσαλ?ο π?λεμο που δ?χεται η ομ?δα μα?. Χαιρ?μαστε που β?λατε ακ?μα πιο βαθι? στο συλλογικ? ασυνε?δητο ολ?κληρη? τη? φ?λαθλη? Ελλ?δα? ?τι η εξυγ?ανση σα? βρωμ?ει… ρο?βλια.

Χαιρ?μαστε που οι ?δεν ασχολο?μαστε? και οι ?καλ? αφανισμ??, ?χασαν ?να σαββατοκ?ριακο απ? τη ζω? του? για να κ?νουν τα αδ?νατα δυνατ? ?στε να ε?ναι αρνητικ? η απ?φαση του δικαστηρ?ου. Χαιρ?μαστε τ?λο? γιατ? την επ?μενη φορ? που θα ξανασυναντηθο?με Γραμμ?νε, ?ταν και αν ποτ? βγει? απ? την safe zone του Μακεδον?α Παλλ??, θα ?χουμε ακ?μα πιο πολλ? πρ?γματα να σου πο?με κι εσ? ακ?μα πιο λ?γα να μα? απαντ?σει?.

Απαιτο?με απ? τον ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ να συνεχ?σει τη? νομικ?? εν?ργειε?, ?χι γιατ? ?χουμε καμ?α ψευδα?σθηση περ? του αποτελ?σματο? αλλ? για να συνεχ?σουμε να σα? ξεφτιλ?ζουμε και να σα? κ?νουμε να βρ?σκεται ?λο και πιο γελο?ου? λ?γου? για να μη δικαι?νετε τον ΗΡΑΚΛΗ.

Γρι?? μη σκ?βετε το κεφ?λι, ο ΗΡΑΚΛΗΣ δεν ε?ναι αυτ? που βλ?πουμε απ? το 2011 μ?χρι σ?μερα, ο ΗΡΑΚΛΗΣ ε?ναι αυτ? που ?χουμε στα ?νειρα μα? να δο?με και ?σο πιο μεγ?λο το μπ?ι των ονε?ρων μα?, τ?σο πιο μεγ?λο? κι ο ΗΡΑΚΛΗΣ μα?. Χ?λιε? φορ?? να μα? ρ?ξουνε, χ?λιε? και μ?α θα σηκωθο?με, αφ?στε του? να κερδ?σουν ?σε? μ?χε? θ?λουν και μπορο?ν, τον π?λεμο θα τον κερδ?σουμε εμε?? και αυτ? δεν αλλ?ζει ο?τε με δικαστ?ρια, ο?τε με ρο?βλια!!!

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ?.