Ο ?καλλιτ?χνη?? Χαβι?ρ Ο?μπιντε? π?ρε το… πιν?λο του και ο Ατρ?μητο? ?ζωγρ?φισε? τη μισ? πρ?κριση με το διπλ? (1-2) στην ?δρα τη? Ντουν?ισκα Στρ?ντα στη Σλοβακ?α.

Το ματ? ξεκ?νησε με τον Ατρ?μητο να πρεσ?ρει στα 2/3 του γηπ?δου του? Σλοβ?κου?, αλλ? αυτο? με καλ? κυκλοφορ?α να βρ?σκουν λ?σει?. Στη συν?χεια οι γηπεδο?χοι επιβλ?θηκαν και π?εσαν την? ?μυνα του Ατρ?μητου, ?μω? ?λε? του? οι προσπ?θειε? ε?χαν μια και μ?νη κατ?ληξη.

Τον εξαιρετικ? Δημ?τρη Γο?τα που ?χοντα? στο πλευρ? του τον Σπ?ρο Ρισβ?νη αποτ?λεσαν του? κυματοθρα?στε? στην επιθετικ?τητα τη? Στρ?ντα στα πρ?τα 20’. Κ?που εκε? και κ?ντρα στη ρο? του ματ?, ο Ατρ?μητο? βρ?κε γκολ.

Στην πρ?τη σοβαρ? προσπ?θεια των παικτ?ν του Γι?ννη Αναστασ?ου, ο ?Ινδι?νο?? ανταμε?φθηκε για την επιμον? αλλ? και την απαρ?μιλλη τεχνικ? του και με ?να βολ? στην κ?νηση ν?κησε τον Γεντλ?κα για το 1-0 στο 20’.

Απ? εκε? και π?ρα ο Ατρ?μητο? αν?λαβε τα ην?α, αναγκ?ζοντα? τον προπονητ? των γηπεδο?χων να κ?νει αλλαγ? μ?λι? στο 30’ περν?ντα? τον Β?ντα στο ματ? και κ?νοντα?… τζακ ποτ μια? και ο πα?κτη? του με μια σουτ?ρα εκτ?? περιοχ?? ισοφ?ρισε σε 1-1 στο 35’.

Ωστ?σο οι φιλοξενο?μενοι ε?χαν πιστ?ψει στι? δυν?μει? του? και δεν… μ?σησαν ψ?χνοντα? τη ζημι? στον κεν? χ?ρο χτυπ?ντα? την αφελ?? ?μυνα των Σλοβ?κων. Σε μια τ?τοια φ?ση ο Ο?μπιδε? απ? τα δεξι? σ?ντραρε ο Β?λλιο? ευτυχ?? ?κανε… τσαφ και ο Μανο?σο? ?κανε το 2-1 στο 43’!

Δυο δε?τερο μ?ρο? ο ρυθμ?? ?πεσε αισθητ? με του? πα?κτε? του Αναστασ?ου να βολε?ονται με το 2-1 εκτ?? ?δρα? και να οργαν?νονται για να διαφυλ?ξουν το σημαντικ? αυτ? προβ?δισμα. Ο Γο?τα? συν?χισε να αμ?νεται σε υψηλ? επ?πεδο, ο Μ?ντσον… σκο?πιζε και ακ?μα και ο Ο?μπιδε? ?τρεχε στα πλ?για για να κλ?ψει μπ?λε? και να ξεκιν?σει αντεπιθ?σει?.

Οι Περιστερι?τε? ε?χαν τον ?λεγχο τη? αναμ?τρηση? και λ?γο ?λειψε να σκορ?ρει για το 3-1 και να β?λει τερ?στια υποθ?κη πρ?κριση?. Στο 89’ ?μω? ο Ρ?σα σημ?δεψε το δοκ?ρι των Σλοβ?κων και στην επαναφορ? ο πανταχο? παρ?ν Ο?μπιδε? αστ?χησε σε εν κιν?σει σουτ που επιχε?ρησε.

Κ?πω? ?τσι ο Ατρ?μητο? ?ταν αυτ?? που πανηγ?ρισε μια τερ?στια εκτ?? ?δρα? ν?κη που του δ?νει το απ?λυτο πλεον?κτημα πρ?κριση?. Πλ?ον οι πα?κτε? του Γι?ννη Αναστασ?ου πρ?πει να τελει?σουν τη δουλει? στη ρεβ?ν? του Περιστερ?ου την 1η Αυγο?στου για να π?ρουν την πρ?κριση στον 3ο προκριματικ? γ?ρο του Europa League ?που θα αντιμετωπ?οσει μ?α εκ των Λ?γκιοα Βαρσοβ?α? ? Κου?πιο.

Οι συνθ?σει?

Ντουν?ισκα Στρ?ντα (Χιμπ?λα):?Γ?ντλιτσκα, Ρ?ναν (30′ Β?ντα Κ.), Β?ντα Μ., Ραμ?ρεζ, Καλμ?ρ, ?ραβετ?, Κρο?ζλιακ, Κ?στρνα, Ντ?βκοβιτ?, Ντ?ιβι? (73′ Μπλ?κμαν), Τσμ?λικ (60′ Βεσελ?φσκι)

Ατρ?μητο? (Αναστασ?ου):?Μ?γερι, Κιβρακ?δη? (39′ Ν?τσο?), Ρισβ?νη?, Γο?τα?, Κατρ?νη?, Μ?ντσον, Χαρ?ση?, Ο?μπιδε?, Ενσικουλο? (61′ Ρ?σα), Μανο?σο?, Β?λλιο? (74′ Καχ?λα)