Δ?ο φιλικ? τουρνου? θα πραγματοποιηθο?ν στην Ελλ?δα εν ?ψει του Παγκοσμ?ου Κυπ?λλου τη? Κ?να?.

Το ?Aegean? που θα γ?νει στο Ηρ?κλειο 9 με 11 Αυγο?στου και το Acropolis στην Αθ?να απ? 16 ?ω? 18 του ?διου μ?να.

Στο τουρνου? Acropolis ειδικ?, το οπο?ο κ?θε χρ?νο τραβ?ει πολλ? βλ?μματα π?νω του, συμμετ?χουν πολ? καλ?? ομ?δε?, καθ?? εκτ?? τη? Εθνικ?? μα? θα βρ?σκονται Σερβ?α, Ιταλ?α και Τουρκ?α.

Το πρ?γραμμα του ?Aegean? στα ?Δ?ο Αορ?κια?:

9/8
21.00 Ελλ?δα-Ουγγαρ?α

10/8
21.00 Ουγγαρ?α-Ιρ?ν

11/8
19.30 Ελλ?δα-Ιρ?ν

?Το πρ?γραμμα του ?Acropolis? στο ΟΑΚΑ:

16/8
18.00 Σερβ?α-Τουρκ?α
20.30 Ελλ?δα-Ιταλ?α

17/8
18.00 Ιταλ?α-Σερβ?α
20.30 Ελλ?δα-Τουρκ?α

18/8
18.00 Τουρκ?α-Ιταλ?α
20.30 Ελλ?δα-Σερβ?α