?σο να πει? το καλοκα?ρι ενδε?κνυται και για φλερτ. Κ?τι η χαλαρ? δι?θεση,? κ?τι η θερμοκρασ?α, κ?τι η πιο ελαφρι? ενδυμασ?α, ανεβ?ζουν την ερωτικ? δι?θεση και αναδεικν?ουν το φλερτ στο... σπορ τη? εποχ?? και τα καρ?βια και την παραλ?α στα απ?λυτα σημε?α για ν?ε? γνωριμ?ε?. Π?? ?μω? θα καταλ?βει? ?τι ?ντω? ο ηλικαμ?νο? και δι?λου ?σχημο? ?νδρα?, που σε καρφ?νει με το βλ?μμα του, δεν σε κοιτ? προσπαθ?ντα? να εστι?σει επειδ? δεν βλ?πει και τ?σο καθαρ? και τι μπορε?? να κ?νει? για να ανταποδ?σει? το ενδιαφ?ρον του χωρ?? να φανε? κι?λα? ?τι... κα?γεσαι για τη γνωριμ?α σου μαζ? του;

Κοιτ?ξτε τον και ξανακοιτ?ξτε τον με το πιο υπ?ροχο βλ?μμα σα?, ?στε να π?ρει το μ?νυμα σε πρ?τη φ?ση. Μ?λι? ανταποδ?σει κι εκε?νο?, μπορε?τε να στε?λετε ?να αδι?ρατο χαμ?γελο, που ε?ναι και δεν ε?ναι, και να αφ?σετε σε εκε?νον να πα?ξει μπ?λα! Αν μ?λιστα στη παρ?α του υπ?ρχουν και κοπ?λε?,? περιοριστε?τε σε αυτ?, μ?χρι να αντιληφθε?τε αν κ?ποια απ? αυτ?? ε?ναι η? φ?λη του (και δεν εννοο?με την κολλητ? του) παρατηρ?ντα? και το μαγι? που φορο?ν. Αν οι κοπ?λε? φορο?ν brazil και κ?νουν toples τ?τε πιθαν? ε?ναι απλ?? φ?λε?.

Τι ?λλο μπορε?τε να κ?νετε; ?Σηκωθε?τε, περπατ?στε και περ?στε απ? δ?πλα του, να τον τσεκ?ρετε κι εσε?? να σα? τσεκ?ρει κι αυτ??. Θα καταλ?βει τι κ?νετε και αν του αρ?σετε σ?γουρα θα αδρ?ξει την ευκαιρ?α να κ?νει κ?νηση.

Γενικ?τερα αποφ?γετε τι? υπερβολ??, χαλαρ?στε στην ξαπλ?στρα σα?, β?λτε αντηλιακ? στο σ?μα σα?, διαβ?στε κ.ο.κ. αποφε?γοντα? θορυβ?δει? εκδηλ?σει?.

Μπορε?τε να μπε?τε και στη θ?λασσα για να κολυμπ?σετε και να δροσιστε?τε δ?νοντ?? του την ευκαιρ?α να σα? προσεγγ?σει εκε?νο?, που δεν αποκλε?εται να καταφθ?σει με την παρ?α, αναζητ?ντα? την αφορμ? για να σα? πι?σει κουβ?ντα. Αν ρ?ξει ?να περ?τεχνο μακροβο?τι ? πατητ?? με του? φ?λου? του -παρεπιπτ?ντω? ελπ?ζουμε να μην ?χετε μαλλι? κομμωτηρ?ου και σα? τα χαλ?σει ?πω? λ?ει και το τραγο?δι γνωστο? συγκροτ?ματο?-, μη διστ?σετε να τον θαυμ?σετε και φυσικ? να το πα?ξετε εντυπωσιασμ?νη με τι? ικαν?τητ?? του.

Αν ε?στε με παρ?α πα?ξτε ρακ?τε?, μπιτ? β?λε?, φρ?σμπι κ.?. Ακ?μη κι αν μπορε?τε να μιμηθε?τε την Σαρ?ποβα αποφ?γετε την επ?δειξη και κ?ντε την μ?α αποτυχημ?νη προσπ?θεια να χτυπ?σετε το μπαλ?κι π?σω απ? την ?λλη εκρφ?ζοντα? την απογο?τευσ? σα?. Δεν μπορε? εφ?σον ενδιαφ?ρεται να συγκινηθε? απ? τον... αγ?να που δ?νετε και να σα? προσεγγ?σει για να σα? δ?σει τα φ?τα του ? να σα? παρηγορ?σει. Αν ?χι, πε?τε σε κ?ποιον φ?λο απ? την παρ?α σα? να του ζητ?σει να συμμετ?σχει σε τυχ?ν ομαδικ? ?θλημα ? παιχν?δι, τ?που Τ?τσου. Αν τ?ρα εκε?νο? αρχ?σει να πα?ζει ρακ?τε? και σα? πετ?ξει το μπαλ?κι δι?,? προχωρ?στε...

Στο ?διο μ?κο? κ?ματο? θα ε?στε αν σα? ζητ?σει αναπτ?ρα (παλι? και δοκιμασμ?νο κ?λπο) για να καπν?σει ο ?διο? ? ο φ?λο? του, αν προτε?νει να σα? τραβ?ξει φωτογραφ?α με τι? φ?λε? σα? που παιδε?εστε κ.ο.κ.

Β?βαια μπορε? να σα? προσεγγ?σει και στο beach bar, ?που θα καταφ?γετε για να δροσιστε?τε για να γλυτ?σετε την ηλ?αση και τα εγκα?ματα.? Εφ?σον σα? ακολουθ?σει και εγκατασταθε? σε απ?σταση αναπνο??, πα?ξτε λ?γο μαζ? του: Πιε?τε το ποτ? σα?, χορ?ψτε με την παρ?α σα?, χωρ?? να γ?νεστε ενοχλητικ? και δακτυλοδεικτο?μενη και λογικ? θα καταφθ?σει εκε?νο? να σα? μιλ?σει. Απ? κει και π?ρα ε?ναι στο χ?ρι σα? το π?? θα χειριστε?τε την πρ?τη σα? αυτ? επαφ?, π?ντω? κατ? την πρ?τη προσ?γγιση μιλ?στε αβ?αστα, χαλαρ? σα να μιλο?σατε σε κ?ποιον που δεν σα? ενδιαφ?ρει!

Παρ?λληλα στην παραλ?α αν ?χετε ωρα?ο σ?μα αποφ?γετε τα σο?περ σ?ξι μαγι?, φορ?στε μπικ?νι που σα? κολακε?ει και καλ?ψτε τυχ?ν ατ?λειε?.

?τσι ? αλλι?? να ξ?ρετε ?τι ε?ν κ?ποιο? ?νδρα? ενδιαφ?ρεται θα βρει τρ?πο να προσεγγ?σει το αντικε?μενο του π?θου του. ?σο για το μ?λλον των καλοκαιριν?ν ειδυλλ?ων; Κ?ποια μετατρ?πονται σε σχ?σει? ζω??, αλλ? μη βι?ζεστε να πλ?ξετε σεν?ρια, απλ? απολα?στε το καλοκα?ρι, την παρ?α, τον ?λιο και τη θ?λασσα, με την ν?α σα? συντροφι?, π?ρτε τον χρ?νο σα? για να γνωριστε?τε και βλ?πετε!