?να? ?νδρα? π?δηξε στο αυτοκ?νητο του πρ?ην προ?δρου τη? Ουκραν?α? Π?τρο Ποροσ?νκο την ?ρα που αποχωρο?σε απ? την εισαγγελ?α ?που κατ?θεσε ω? μ?ρτυρα? για την υπ?θεση τη? π?ληση? του ναυπηγε?ου του σε ?ναν ?λλον επιχειρηματ?α.

Στι? εικ?νε? που προβλ?θηκαν απ? την τηλε?ραση φα?νεται ?να? ?νδρα? να ψεκ?ζει με κ?ποιο σπρ?ι στο πρ?σωπο ?ναν απ? του? σωματοφ?λακε? του Ποροσ?νκο, ο οπο?ο? ?σπευσε να τον προστατε?σει. ?να? δε?τερο? χτυπ? τον δρ?στη με μια ομπρ?λα.

?Πρ?κειται για προβοκ?τσια απ? του? φιλορ?σου? γκ?νγκστερ που σ?κωσαν κεφ?λι μετ? την αλλαγ? τη? εξουσ?α? στην Ουκραν?α? κατ?γγειλε ο Σβιατοσλ?β Τσεγκ?λκο, ο εκπρ?σωπο? του πρ?ην προ?δρου, χωρ?? να δ?σει περισσ?τερε? διευκριν?σει?.

Ο Ποροσ?νκο ηττ?θηκε στι? προεδρικ?? εκλογ?? του Απριλ?ου απ? τον Βολοντ?μιρ Ζελ?νσκι, ?ναν πρ?ην ηθοποι? που υποσχ?θηκε ?τι θα καταπολεμ?σει την ενδημικ? διαφθορ? και θα βελτι?σει τι? συνθ?κε? διαβ?ωση? στη χ?ρα.

Αποκαλο?μενο? και ω? ?βασιλι?? τη? σοκολ?τα??, ο πρ?ην πρ?εδρο? τη? Ουκραν?α?, ?γινε ?να? απ? του? πλουσι?τερου? ανθρ?που? στη χ?ρα του χ?ρη στην εταιρε?α Roshen που παρ?γει ζαχαρ?δη προ??ντα. ?χει ?μω? και ?λλε? εταιρε?ε?.

Το Κρατικ? Γραφε?ο Ερευν?ν δεν ?χει δ?σει στη δημοσι?τητα στοιχε?α για την ?ρευνα που διεξ?γει σχετικ? με την π?ληση του ναυπηγε?ου, π?ρσι. Ο Ποροσ?νκο ε?πε ?τι ?δωσε προφορικ?? και γραπτ?? εξηγ?σει? για την π?ληση που, ?πω? λ?ει, ?γινε με διαφαν? τρ?πο και χωρ?? την ?μεση εμπλοκ? του.

Υπ? ?ρευνα βρ?σκονται πολλ?? ?λλε? εταιρε?ε? του, ?πω? ?να τηλεοπτικ? καν?λι που ?χει στην κατοχ? του.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ