Ο πρ?εδρο? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? Ζαν-Κλοντ Γιο?νκερ επαν?λαβε σ?μερα, στην τηλεφωνικ? επικοινων?α που ε?χε με τον ν?ο πρωθυπουργ? τη? Βρεταν?α? Μπ?ρι? Τζ?νσον, ?τι η συμφων?α διαζυγ?ου που επιτε?χθηκε με το Ηνωμ?νο Βασ?λειο ε?ναι η μοναδικ? δυνατ? για την ΕΕ.

?Ο πρ?εδρο? Γιο?νκερ μ?λησε τηλεφωνικ? με τον πρωθυπουργ? Μπ?ρι? Τζ?νσον και, αφο? τον ?κουσε, του ε?πε ?τι η συμφων?α εξ?δου ε?ναι η καλ?τερη και η μοναδικ? δυνατ? για την Ευρωπα?κ? ?νωση?, ε?πε η εκπρ?σωπο? του Γιο?νκερ, Μ?να Αντρ?εβα.

?Τον διαβεβα?ωσε παρ?λληλα ?τι η Επιτροπ? ε?ναι ?τοιμη να συνεργαστε? με το Ηνωμ?νο Βασ?λειο για να ολοκληρ?σει την πολιτικ? δ?λωση (που επισυν?πτεται στη Συμφων?α Αποχ?ρηση?) και να αναλ?σει ?λε? τι? προτ?σει? του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου, υπ? την προ?π?θεση ?τι ε?ναι συμβατ?? με τη Συμφων?α?, πρ?σθεσε.

?Η Επιτροπ? θα παραμε?νει διαθ?σιμη τι? ερχ?μενε? εβδομ?δε? ε?ν το Ηνωμ?νο Βασ?λειο επιθυμε? να διεξαγ?γει συνομιλ?ε? και να διευκριν?σει τη θ?ση του με περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε??, αν?φερε η εκπρ?σωπο?

Ο Μπ?ρι? Τζ?νσον χαρακτ?ρισε σ?μερα τη Συμφων?α που διαπραγματε?τηκε η προκ?τοχ?? του Τερ?ζα Μ?ι ?απαρ?δεκτη? και κ?λεσε τι? Βρυξ?λλε? να ανο?ξουν εκ ν?ου τι? διαπραγματε?σει?.

Ο επικεφαλ?? των Ευρωπα?ων διαπραγματευτ?ν Μισ?λ Μπαρνι? δ?λωσε νωρ?τερα πω? τα αιτ?ματα για τροποποι?σει? στη Συμφων?α που διατ?πωσε ο ν?ο? πρωθυπουργ?? τη? Βρεταν?α? ε?ναι ?απαρ?δεκτα? και οι Βρυξ?λλε? θα πρ?πει να προετοιμαστο?ν για ?να Brexit χωρ?? συμφων?α.