Τα αιτ?ματα για τροποποι?σει? στη συμφων?α του ?διαζυγ?ου? με την ΕΕ που διατ?πωσε ο ν?ο? πρωθυπουργ?? τη? Βρεταν?α? Μπ?ρι? Τζ?νσον ε?ναι ?απαρ?δεκτα? και οι Βρυξ?λλε? θα πρ?πει να προετοιμαστο?ν για ?να Brexit χωρ?? συμφων?α, προειδοπο?ησε την Π?μπτη ο επικεφαλ?? των Ευρωπα?ων διαπραγματευτ?ν Μισ?λ Μπαρνι?.

Ο Μπ?ρι? Τζ?νσον δ?λωσε ?τι για να επιτευχθε? μια συμφων?α ?θα πρ?πει να εξαλειφθε? το δ?χτυ ασφαλε?α? (σ.σ. το λεγ?μενο backstop στα σ?νορα τη? Ιρλανδ?α? με τη Β. Ιρλανδ?α). Ε?ναι προφαν?? απαρ?δεκτο και δεν εξαρτ?ται απ? την εντολ? του Ευρωπα?κο? Συμβουλ?ου?, αναφ?ρει ο Μπαρνι? σε ?να μ?νυμα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου που απευθ?νεται στι? ?λλε? 27 χ?ρε? μ?λη τη? ΕΕ.

??πω? υπονοε? η μ?λλον μαχητικ? ομιλ?α του, πρ?πει να προετοιμαστο?με για μια κατ?σταση ?που θα δ?σει προτεραι?τητα στον σχεδιασμ? τη? ?μη συμφων?α??, εν μ?ρει για να ασκ?σει πι?σει? στην εν?τητα τη? ΕΕ των 27?, πρ?σθεσε.

Ο πρ?εδρο? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? Ζαν-Κλοντ Γιο?νκερ πρ?κειται να συνομιλ?σει τηλεφωνικ? με τον Μπ?ρι? Τζ?νσον το απ?γευμα τη? Π?μπτη?, ?πω? αν?φερε η εκπρ?σωπ?? του. Αυτ? θα ε?ναι η πρ?τη επικοινων?α του? αφ?του αν?λαβε τα καθ?κοντ? του ο ν?ο? πρωθυπουργ??, την Τετ?ρτη.

?Θα αναλ?σουμε κ?θε ιδ?α του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου για θ?ματα που αφορο?ν την αποχ?ρηση τα οπο?α ε?ναι συμβατ? με την υπ?ρχουσα συμφων?α εξ?δου και φυσικ? ε?μαστε ?τοιμοι να ξαναδο?με την πολιτικ? διακ?ρυξη, με β?ση τι? κατευθυντ?ριε? οδηγ?ε? του Ευρωπα?κο? Συμβουλ?ου?, εξηγε? ο Μπαρνι?, προσθ?τοντα?: ?Η απουσ?α συμφων?α? δεν ε?ναι επιλογ? τη? ΕΕ αλλ? θα πρ?πει να ε?μαστε ?τοιμοι για ?λα τα σεν?ρια?.

?Παρατηρ? πολλ?? ?ντονε? αντιδρ?σει? για αυτ?ν την ομιλ?α (του Τζ?νσον) στη Βουλ? των Κοινοτ?των. Στο πλα?σιο αυτ?, πρ?πει να παρακολουθο?με προσεκτικ? τι? ν?ε? αντιδρ?σει? και τι? πολιτικ?? και οικονομικ?? εξελ?ξει? στο Ηνωμ?νο Βασ?λειο μετ? απ? αυτ?ν την ομιλ?α?, κατ?ληξε.