Του? περιορισμο?? που ε?χαν επιβληθε? σε το?ρκου? πολ?τε? που ?χουν υπηρεσιακ? ? ειδικ? διαβατ?ρια ?ρε ο ρ?σο? πρ?εδρο?, Βλαντιμ?ρ Πο?τιν, επιδι?κοντα? να ενισχ?σει την?επαναπροσ?γγιση με την Τουρκ?α. Σε μια πρ?τη αντ?δραση, ο Ερντογ?ν χαρακτ?ρισε?την απ?φαση αυτ? ω? αποτ?λεσμα των θερμ?ν σχ?σεων μεταξ? των δ?ο χωρ?ν.

Ειδικ?τερα, οι το?ρκοι πολ?τε? που ?χουν υπηρεσιακ? ? ειδικ? διαβατ?ρια θα μπορο?ν να επισκ?πτονται πλ?ον την Ρωσ?α χωρ?? την θε?ρηση των διαβατηρ?ων του?, ανεξ?ρτητα απ? το σκοπ? τη? επ?σκεψη? του?.

Ωστ?σο η ?ρση αυτ? των περιορισμ?ν, προ?ποθ?τει, ?πω? διευκριν?ζεται στο δι?ταγμα που υπ?γραψε ο ρ?σο? πρ?εδρο?, ?τι και η ?γκυρα θα ενεργ?σει ?με β?ση τη? αρχ? τη? αμοιβαι?τητα??.

Οι περιορισμο? αυτο? ε?χαν επιβληθε? στι? 28 Νοεμβρ?ου του 2015, μετ? την επιδε?νωση των σχ?σεων μεταξ? ?γκυρα? και Μ?σχα?, την οπο?α προκ?λεσε η κατ?ρριψη εν?? ρωσικο? μαχητικο? βομβαρδιστικο? Su-24, στι? 24 Νοεμβρ?ου στο ενα?ριο χ?ρο τη? Συρ?α?.

?Μα? το ε?χε υποσχεθε? ο Πο?τιν?

Ο το?ρκο? πρ?εδρο?, Ρετζ?π Ταγ?π Ερντογ?ν, χαρακτ?ρισε την απ?φαση του ρ?σου ομολ?γου του, Βλαντ?μιρ Πο?τιν, ω? αποτ?λεσμα του διαλ?γου και των θερμ?ν σχ?σεων μεταξ? των δυο χωρ?ν.

Τι? σχετικ?? δηλ?σει? ο το?ρκο? πρ?εδρο? ?κανε κατ? την δι?ρκεια συν?ντευξη? τ?που που ?δωσε στην ?γκυρα και την οπο?α μετ?δωσε το τουρκικ? τηλεοπτικ? καν?λι Haberturk.

?Ο Αξι?τιμο? (πρ?εδρο? τη? Ρωσ?α?) Πο?τιν μα? το ε?χε υποσχεθε? αυτ?. Και σ?μερα ε?δαμε ?τι οι περιορισμο? αυτο? ?ρθηκαν? ε?πε και προσ?θεσε ?τι ?στο ζ?τημα αυτ? δεν υπ?ρχουν τα οποιαδ?ποτε προβλ?ματα. Αυτ? ε?ναι αποτ?λεσμα του δικο? μα? μακροχρ?νιου διαλ?γου και των θερμ?ν σχ?σεων?.

(Με πληροφορ?ε?: ΑΠΕ-ΜΠΕ)