Η αμερικανικ? κυβ?ρνηση του προ?δρου Ντ?ναλντ Τραμπ ανακο?νωσε σ?μερα την επαναφορ?, ?πειτα απ? 16 χρ?νια, των εκτελ?σεων θανατοποινιτ?ν καταδικασθ?ντων απ? ομοσπονδιακ? δικαστ?ρια.

Το υπουργε?ο Δικαιοσ?νη? υιοθ?τησε ?να ν?ο πρωτ?κολλα θανατηφ?ρων φαρμ?κων και ?χει προγραμματ?σει π?ντε εκτελ?σει? θανατοποινιτ?ν που θα πραγματοποιηθο?ν σε μια ομοσπονδιακ? φυλακ? στην Ιντι?να, σ?μφωνα με ανακο?νωση.

Θα αφορο?ν π?ντε ?τομα που ?χουν καταδικαστε? ?για δολοφον?α, και σε κ?ποιε? περιστ?σει? για βασανιστ?ρια και βιασμο?? με θ?ματα τα πιο ευ?λωτα μ?λη τη? κοινων?α?: παιδι? ? ηλικιωμ?νου??, αν?φερε η ανακο?νωση.

Στου? θανατοποιν?τε? αυτο?? συγκαταλ?γεται ο Ντ?νιελ Λου?? Λι, ?να? υποστηρικτ?? τη? υπεροχ?? των λευκ?ν, που καταδικ?στηκε στο Αρκ?νσα? για τη δολοφον?α μια? τριμελο?? οικογ?νεια?, αν?μεσ? του? και εν?? 8χρονου κοριτσιο?.

?να? ?λλο? απ? του? π?ντε ε?ναι ο Λ?ζομοντ Μ?τσελ, ο οπο?ο? κρ?θηκε ?νοχο? απ? ?να δικαστ?ριο στην Αριζ?να ?τι μαχα?ρωσε μια 63χρονη και αν?γκασε την νεαρ? εγγον? τη? να καθ?σει δ?πλα στο ?ψυχο πτ?μα τη? γιαγι?? τη? καθ?λη τη διαδρομ? εν?? ταξιδιο? με αυτοκ?νητο, πριν ο Μ?τσελ κ?ψει το λαιμ? του κοριτσιο?.

?Το Κογκρ?σο ?κανε ρητ? αποδεκτ? την εκτ?λεση τη? θανατικ?? ποιν?? μ?σα απ? νομοθεσ?α που εν?κριναν και τα δ?ο σ?ματα του Κονγκρ?σου και υπ?γραψε ο πρ?εδρο??, δ?λωσε ο υπουργ?? Δικαιοσ?νη? Ου?λιαμ Μπαρ. ?Το υπουργε?ο Δικαιοσ?νη? στηρ?ζει το κρ?το? δικα?ου – και οφε?λουμε στα θ?ματα και τι? οικογ?νει?? του? να προχωρ?σουμε στην εκτ?λεση των ποιν?ν που επ?βαλε το δικαστικ? μα? σ?στημα?, πρ?σθεσε.

Η θανατικ? ποιν? ε?ναι ν?μιμη στι? ΗΠΑ, αλλ? πολλ?? Πολιτε?ε? την ?χουν κηρ?ξει παρ?νομη ? ?χουν επιβ?λει μορατ?ριουμ στην εκτ?λεσ? τη?. Απ? τι? 25 εκτελ?σει? που ?γιναν το 2018, 13 ?γιναν μ?νο στο Τ?ξα?. Σε επ?πεδο ομοσπονδιακ?? κυβ?ρνηση?, ?πειτα απ? την ?ρση εν?? μορατ?ριουμ το 1988, εκτελ?στηκαν μ?λι? τρει? θανατοποιν?τε? , ο τελευτα?ο? εκ των οπο?ων το 2003.

Τα ομοσπονδιακ? δικαστ?ρια σπαν?ω? επιβ?λλουν θανατικ?? ποιν?? και περ?που 60 θανατοποιν?τε? βρ?σκονται ?γκλειστοι σε ομοσπονδιακ? σωφρονιστικ?, σ?μφωνα με το Κ?ντρο Πληροφορι?ν για την Θανατικ? Ποιν? (DPIC).

Ο Ρεπουμπλικαν?? πρ?εδρο?, ο οπο?ο? επιδι?κει την επανεκλογ? του το 2020, ζητ?ει συχν? περισσ?τερη χρ?ση τη? θανατικ?? ποιν??, ειδικ? για δολοφ?νου? αστυνομικ?ν, ισλαμιστ?? ? για ?σων σχετ?ζονται με διακ?νηση ναρκωτικ?ν. Ε?χε επ?ση? επικαλεστε? την εσχ?τη των ποιν?ν μετ? τη σφαγ? σε μια συναγωγ? του Π?τσμπουργκ τον Οκτ?βριο του 2018, ?που 11 νεκρο? σκοτ?θηκαν.

Οι εκτελ?σει? θανατοποινιτ?ν μει?νονται τα τελευτα?α δ?κα χρ?νια στι? ΗΠΑ, κυρ?ω? λ?γω αμφιβολι?ν για τη νομιμ?τητα των θανατηφ?ρων εν?σεων, που κατηγορο?νται ?τι προκαλο?ν υπερβολικ? π?νο και λ?γω τη? διαθεσιμ?τητα φαρμ?κων. Μεγ?λε? φαρμακευτικ?? εταιρε?ε?, αγωνι?ντα? να μην συσχετ?σουν το ?νομ? του? με τη θανατικ? ποιν?, αρνο?νται να παραδ?σουν ουσ?ε?.