Κατηγορ?ε? για ?γκλημα μ?σου? απαγγ?λθηκαν στου? τ?σσερι? ?φηβου? ηλικ?α? 15 ?ω? 17 ετ?ν, στο πλα?σιο τη? ?ρευνα? για την επ?θεση εναντ?ον εν?? ζευγαριο? γυναικ?ν σε λεωφορε?ο στο Λονδ?νο στα τ?λη Μα?ου, ?πω? ?γινε γνωστ? την Π?μπτη απ? την αστυνομ?α τη? βρετανικ?? πρωτε?ουσα?.

Δ?ο αν?λικοι ηλικ?α? 16 ετ?ν, ?να 17χρονο αγ?ρι κι ?να? 15χρονο? κατηγορο?νται για ?διακεκριμ?νο ?γκλημα μ?σου?? και θα εμφανιστο?ν εν?πιον τη? δικαιοσ?νη? στι? 21 Αυγο?στου.

Ο ?να? εξ αυτ?ν κατηγορε?ται επ?ση? για κλοπ?.

Η επ?θεση διαπρ?χθηκε σε ?να λεωφορε?ο στο Κ?μντεν, στο β?ρειο Λονδ?νο, νωρ?? το πρω? τη? 30η? Μα?ου.

Το ?να απ? τα δ?ο θ?ματα, η Μελ?νια Γκ?ιμονατ, μια 28χρονη απ? την Ουρουγου?η, ε?χε αναρτ?σει στο Facebook μια φωτογραφ?α με την ?δια να αιμορραγε? απ? τη μ?τη, εν? το πουκ?μισ? τη? ?ταν καλυμμ?νο απ? α?μα. Στο πλευρ? τη?, βρισκ?ταν η φ?λη τη? με το πρ?σωπ? τη? γεμ?το α?ματα.

Η ?δια ε?χε εξηγ?σει ?τι με τη σ?ντροφ? τη? Κρι? βρ?σκονταν μ?σα στο λεωφορε?ο, ?ταν μια ομ?δα ν?ων του? επιτ?θηκε ?απαιτ?ντα? να φιληθο?με για να μπορ?σουν εκε?νοι να μα? κοιτ?νε, μα? φ?ναζαν λεσβ?ε? και μα? περι?γραφαν στ?σει? του σεξ?.

Κατ?πιν, κατ?γγειλε ?τι οι ?φηβοι δρ?στε? τι? ε?χαν χτυπ?σει και ληστ?ψει. Οι δ?ο γυνα?κε? διακομ?στηκαν στο νοσοκομε?ο.