Η Β?ρεια Μακεδον?α θα πρ?πει να προχωρ?σει στη μεταρρ?θμιση του δικαστικο? συστ?ματ?? τη? ?στε να διασφαλ?σει ?τι μπορε? να χειριστε? υποθ?σει? διαφθορ?? και οργανωμ?νου εγκλ?ματο?, προτο? να οριστε? η ημερομην?α για την ?ναρξη ενταξιακ?ν διαπραγματε?σεων, δ?λωσε την Π?μπτη ο Γιοχ?νε? Χαν, ο Επ?τροπο? που ε?ναι αρμ?διο? για τη διε?ρυνση.

Μετ? τη συν?ντηση που ε?χε στα Σκ?πια με τον πρωθυπουργ? τη? Β?ρεια? Μακεδον?α? Ζ?ραν Ζ?εφ, ο Χαν εμφαν?στηκε αισι?δοξο? π?ντω? ?τι ?η απ?φαση (για την ?ναρξη ενταξιακ?ν διαπραγματε?σεων) θα ληφθε? τον Οκτ?βριο?. ?Η Β?ρεια Μακεδον?α ?χει εργαστε? σκληρ? για αυτ? και τ?ρα ε?ναι η ?ρα να το υλοποι?σουν οι Ευρωπα?οι ηγ?τε??, πρ?σθεσε.

Ο Επ?τροπο? τ?νισε ?τι τα Σκ?πια θα πρ?πει να εφαρμ?σουν μεταρρυθμ?σει? για να διασφαλ?σουν ?τι το δικαστικ? σ?στημ? τη? χ?ρα? ε?ναι ?τοιμο να διαχειριστε? υποθ?σει? που μ?χρι τ?ρα τι? χειριζ?ταν το γραφε?ο του ειδικο? εισαγγελ?α.

?Το σημαντικ? τ?ρα, εν?ψει των κρ?σιμων αποφ?σεων του Οκτωβρ?ου, ε?ναι να υιοθετηθε? ο ν?μο? για τον Γενικ? Εισαγγελ?α που παρ?χει σημαντικ?? διασφαλ?σει? για το κρ?το? δικα?ου?, συν?χισε.

Το γραφε?ο του ειδικο? εισαγγελ?α ιδρ?θηκε με β?ση μια συμφων?α του 2015 για τον τερματισμ? τη? πολιτικ?? κρ?ση? στη χ?ρα. Βασικ? καθ?κον του ?ταν να χειριστε? τα αδικ?ματα διαφθορ?? και οργανωμ?νου εγκλ?ματο?, υποθ?σει? που οι τοπικ?? αρχ?? δεν μπορο?σαν να διαχειριστο?ν επειδ? επηρε?ζονταν απ? την πολιτικ? εξουσ?α.

Η εντολ? αυτο? του ειδικο? εισαγγελ?α ?ληξε τον περασμ?νο Σεπτ?μβριο, ?μω? ελ?χιστε? υποθ?σει? ολοκληρ?θηκαν. Το κοινοβο?λιο αναμ?νεται τ?ρα να εγκρ?νει ?ναν ν?μο που θα επεκτε?νει την εντολ? του Γενικο? Εισαγγελ?α και στι? υποθ?σει? που χειρ?στηκε το γραφε?ο του ειδικο? εισαγγελ?α.