Η Mercedes-Βenz διαθ?τει ?δη στη γκ?μα τη? το ηλεκτρικ? Vito, εν?, με την πρ?σφατη παρουσ?αση τη? πρωτ?τυπη? EQV, που μα? δε?χνει πω? θα ε?ναι η ηλεκτροκ?νητη… V-Class. Με ηλεκτρικ? βαν προχωρ?ει και η Nissan, που ?δη προσφ?ρεται στην ελληνικ? αγορ?.

Nissan eV200?Evalia

?

Η?Nissan με το ?e-ΝV200?Evalia φανερ?νει ?να μ?ρο? απ? τον εξηλεκτρισμ? τη? γκ?μα τη? που ε?ναι προ των πυλ?ν.? Απευθ?νεται σε? επαγγελματ?ε? που θ?λουν να ενισχ?σουν την επιχε?ρηση του? με ?να ?χημα που πρωτ?στω? διακρ?νεται για τι? μηδενικ?? εκπομπ?? ρ?πων. Το?Nissan?e-NV200? ?ρχεται τ?ρα με αυξημ?νη αυτονομ?α κατ?? 60%, με αμετ?βλητη χωρητικ?τητα φορτ?ου και με κιβ?τιο ταχυτ?των μια? σχ?ση? που? καθιστ? την οδ?γηση ευκολ?τερη και ασφαλ?στερη.?Το?e-ΝV200?Evalia?ε?ναι η επιβατικ? ?κδοση του αμιγ?? ηλεκτροκ?νητου? βαν? e-NV200 τη??Nissan. Το τελευτα?ο φ?ρει χ?ρο φ?ρτωση? 4,2 κυβικ?ν μ?τρων, ?φ και μ?λι? 52εκ. απ?σταση του χ?ρου φ?ρτωση? απ? το ?δαφο?. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? του αποδ?δει 109 ?ππου?, εν? η αναβαθμισμ?νη μπαταρ?α 40kWh του, προσφ?ρει 200 χιλι?μετρα εμβ?λεια? σε Συνδυασμ?νο Κ?κλο και ?ω? 301 χλμ. σε Αστικ? Κ?κλο. Αυτ? αντιπροσωπε?ει μια α?ξηση τη? εμβ?λεια? του οχ?ματο? κατ? 60%, με μ?α μ?νο φ?ρτιση.

?Mercedes-Benz EQV

H?Mercedes?επεκτε?νει τη γκ?μα του EQ μ?σω τη? κ?νσεπτ επαγγελματικ?? ?κδοση? του EQV, που δ?νει μια πρ?τη γε?ση απ? την ηλεκτροκ?νητη?V-Class. Μ?λιστα, η ?κδοση παραγωγ?? του EQV αναμ?νεται να φανερωθε? τον προσεχ? Σεπτ?μβριο ,?στην ?κθεση τη? Φρανκφο?ρτη?. Κινε?ται απ??ηλεκτρικ??κινητ?ρα που?βρ?σκεται π?νω στον εμπρ?? ?ξονα και αποδ?δει?204 ?ππου?. Οι συστοιχ?ε? μπαταρι?ν του προσφ?ρουν χωρητικ?τητα?100?kWh, με την συνολικ??αυτονομ?α?να αγγ?ζει τα?400?χλμ. Θα υπ?ρχει η δυνατ?τητα ταχε?α? φ?ρτιση? ?που μ?λι? με?15 λεπτ?, η EQV θα μπορε? να διαν?σει?επιπλ?ον 100 χλμ. Η τελικ? του αγγ?ζει τα?160 χλμ./?ρα!

Στην πρ?ζα Peugeot, Opel, Citroen και Fiat

Ηλεκτρικ? βλ?πουν το μ?λλον του? και ?λλε? τ?σσερι? μεγ?λε? ευρωπα?κ?? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. ?δη η Peugeot ανακο?νωσε ?τι, το Boxer θα ε?ναι ηλεκτρικ?, με αυτονομ?α απ? 225 ?ω? και 270 χιλι?μετρα. Το ?διο ισχ?ει και για το Citroen Jumper, που θα το δο?με να ηλεκτροκινητ?ρα απ? το 2020 και μετ?. Η παραγω? και των δ?ο μοντ?λων ε?ναι προγραμματισμ?νη να γ?νει εργοστ?σιο Σεβ?λ τη? Ιταλ?α?. Ηλεκτρικ?? εκδ?σει? απ? το το 2020 περιμ?νουμε και σε ?λλα μοντ?λα, ?πω? ?τα Peugeot Expert, Traveller, Citro?n SpaceTourer και Opel Vivaro και Vivaro Life (μια? και τα δ?ο μοντ?λα αν?κουν πλ?ον στον Ομιλο PSA), εν? οι ηλεκτρικ?? εκδοχ?? των Peugeot Partner, Citroen Berlingo και Opel Combo αναμ?νεται να λανσαριστο?ν το 2021. Και η Fiat ανακο?νωσε ?τι, θα λανσ?ρει στο μ?λλον την ηλεκτρικ? εκδοχ? του Ducato.