Στην επιλογ? και τοποθ?τηση ν?ων γενικ?ν διευθυντ?ν και προ?σταμ?νων Διευθ?νσεων υπηρεσι?ν τη? ΑΑΔΕ προχ?ρησε ο διοικητ?? τη? Γι?ργο? Πιτσιλ??, μετ? απ? σχετικ? πρ?σκληση εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο? και αφο? τηρ?θηκε η προβλεπ?μενη διαγωνιστικ? διαδικασ?α.

Οι επιλογ??, ?πω? ανακοιν?θηκαν, ?χουν ω? εξ??:

Στη θ?ση του γενικο? διευθυντ? Ανθρωπ?νου Δυναμικο? και Οργ?νωση? επελ?γη ο Νικ?λαο? Βλ?χο?, προερχ?μενο? απ? τη Διε?θυνση Εσωτερικο? Ελ?γχου τη? ΑΑΔΕ.

Στη θ?ση τη? γενικ?? διευθ?ντρια? Ηλεκτρονικ?? Διακυβ?ρνηση? επελ?γη η Σοφ?α Σεχπερ?δου, προερχ?μενη απ? τη Διε?θυνση Ηλεκτρονικ?? Διακυβ?ρνηση? τη? ΑΑΔΕ.

Στη θ?ση του προ?σταμ?νου τη? Διε?θυνση? Εφαρμογ?? ?μεση? Φορολογ?α? επελ?γη ο Γε?ργιο? Φ?κο?, προερχ?μενο? απ? τη Διε?θυνση Επ?λυση? Διαφορ?ν τη? ΑΑΔΕ.

Στη θ?ση τη? προ?σταμ?νη? τη? Διε?θυνση? Εφαρμογ?? ?μμεση? Φορολογ?α? επελ?γη η Αικατερ?νη Σταυροπο?λου, προερχ?μενη απ? τη Διε?θυνση Εφαρμογ?? ?μμεση? Φορολογ?α? τη? ΑΑΔ.

Στη θ?ση τη? προ?σταμ?νη? τη? Διε?θυνση? Εφαρμογ?? Φορολογ?α? Κεφαλα?ου και Περιουσιολογ?ου επελ?γη η Μαρ?α Μενο?νου, προερχ?μενη απ? τη Διε?θυνση Εφαρμογ?? Φορολογ?α? Κεφαλα?ου και Περιουσιολογ?ου τη? ΑΑΔΕ.

Στη θ?ση του προ?σταμ?νου τη? Διε?θυνση? Προμηθει?ν, Διαχε?ριση? Υλικο? και Κτιριακ?ν Υποδομ?ν επελ?γη ο κ. Θε?δωρο? Κελαδ?τη?, προερχ?μενο? απ? το Υπουργε?ο Οικονομικ?ν.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ