Με κατασχ?σει? περιουσ?α? στρατηγικ?ν κακοπληρωτ?ν προχωρ? η ΔΕΗ. Πρ?το? στη λ?στα βρ?σκεται ιδιοκτ?τη? β?λα? 1.400 τ.μ. στην Κηφισι?, με ληξιπρ?θεσμε? οφειλ?? που φτ?νουν τα 24.000 ευρ?. Μ?λιστα, ο συγκεκριμ?νο? ?μπαταξ??? πελ?τη? τη? ΔΕΗ εμφανιζ?ταν για τρ?α χρ?νια ω? δικαιο?χο? Κοινωνικο? Οικιακο? Τιμολογ?ου (ΚΟΤ). ?μω? μετ? απ? ?λεγχο των υπηρεσι?ν τη? επιχε?ρηση? και ?λλων αρμ?διων αρχ?ν, αποκαλ?φθηκε ?τι τα ?γγραφα ?ταν παραποιημ?να.

Ε?ναι αξιοσημε?ωτο ?τι το κυν?γι τη? ΔΕΗ για ε?σπραξη χρε?ν απ? στρατηγικο?? κακοπληρωτ?? ?χει ξεκιν?σει, σε εντατικο?? ρυθμο?? την τελευτα?α διετ?α. Μ?λιστα, δεν π?ει χρ?νο? που δειγματοληπτικο? ?λεγχοι που ?γιναν σε οφειλ?τε? με εξ?φθαλμα υπ?ρογκου? λογαριασμο?? ρε?ματο? κατ?δειξαν ?τι υπ?ρχει πληθ?ρα επιτηδε?ων μεγαλο?διοκτητ?ν ακιν?των – σε ακριβ? β?ρεια και ν?τια προ?στια τη? Αττικ??, ?πω? σε Κηφισι?, Εκ?λη, Παλαι? Ψυχικ?, Καστ?λα κλπ. – οι οπο?οι, με πλαστ? ?γγραφα, εμφαν?ζονταν ω? δικαιο?χοι του ΚΟΤ, ? ?λλων εκπτ?σεων που ?σχυαν για ευπαθε?? κοινωνικ?? ομ?δε?. Πολλο? απ? αυτο??, αν και εμφ?νιζαν χαμηλ? εισ?δημα, βρ?θηκαν με καταθ?σει? σε ξ?νε? τρ?πεζε? και πολυτελ? αυτοκ?νητα.

Σ?μερα, τα φ?σια προ? την επιχε?ρηση πελατ?ν τη? χαμηλ??, μ?ση? και υψηλ?? τ?ση? (δηλαδ? απ? τον απλ? οικιακ? καταναλωτ? ?ω? τι? βιομηχαν?ε?) φτ?νουν στα 2,7 δισ. ευρ?, μαζ? με του? διακανονισμο?? που ?χουν γ?νει. Απ? αυτ? το ποσ?, το περ?που ?να δισ. ευρ? αφορ? σε 840.000 τελικο?? πελ?τε?, στου? οπο?ου? εντ?σσονται τ?σσερι? κατηγορ?ε? καταναλωτ?ν: επιχειρ?σει? που ?χουν κλε?σει και εξοχικ? που δεν ηλεκτροδοτο?νται πλ?ον, καταναλωτ?? που ?χουν αλλ?ξει π?ροχο ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, επιχειρ?σει? που συνεχ?ζουν να λειτουργο?ν με ν?ο ΑΦΜ και καταναλωτ?? που ?χουν μεταπ?σει στο καθεστ?? τη? καθολικ?? υπηρεσ?α?, οι οπο?οι εκτιμ?ται ?τι φτ?νουν περ?που του? 200.000. Στην καθολικ? υπηρεσ?α εντ?σσονται καταναλωτ?? που η ΔΕΗ του? ?κοψε το ρε?μα, αλλ? καθ?? κανε?? ?λλο? προμηθευτ?? δεν του? αναλαμβ?νει, καταλ?γουν υποχρεωτικ? και π?λι στι? ΔΕΗ, η οπο?α ε?ναι υποχρεωμ?νη να του? ηλεκτροδοτε?, με αυξημ?νο τιμολ?γιο, το οπο?ο ?λλωστε συνεχ?ζουν να μην πληρ?νουν.

70.000 χρωστο?ν περ? τα 3.000 ευρ?

Σ?μφωνα με στοιχε?α τη? ΔΕΗ, 65.000 με 70.000 τελικο? πελ?τε? χρωστο?ν περ? τα 3.000 ευρ? ο καθ?να? και περισσ?τερα απ? 700.000.000 ευρ? συνολικ?. Πρ?κειται για την κατηγορ?α μπαταξ?δων που μπ?κε πρ?τη στο στ?χαστρο τη? επιχε?ρηση? για ε?σπραξη χρε?ν.

Ο παραιτηθε?? πρ?εδρο? τη? ΔΕΗ κ. Μαν?λη? Παναγιωτ?κη?, σε πρ?σφατη συν?ντηση που ε?χε με δημοσιογρ?φου? ε?χε απ?δωσε τη δι?γκωση του προβλ?ματο? των ληξιπρ?θεσμων οφειλ?ν στην α?ξηση των καθολικ?ν πελατ?ν καθ?? και σε εσωτερικ?? αδυναμ?ε? τη? επιχε?ρηση?. Μ?λιστα, τ?τε ε?χε επιρρ?ψει ευθ?νε? και στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστ?? Ελληνικο? Δικτ?ου Διανομ?? Ηλεκτρικ?? Εν?ργεια?), στον οπο?ο αν και η ΔΕΗ αποστ?λλει περ? τι? 300.000 εντολ?? αποκοπ?? τον χρ?νο, υλοποιε? ?να μικρ? ποσοστ?.

Παρ?τι ο Διαχειριστ?? το δι?ψευσε, παρ?γοντε? τη? ΔΕΗ, μιλ?ντα? στο ?Β?μα? επιμ?νουν ?τι δεν αποσυνδ?ονται ?λα τα ρολ?για για τα οπο?α δ?δεται εντολ? αποκοπ??. Και λ?νε χαρακτηριστικ?: ?Απ? τι? εντολ?? που δ?νουμε για ?να σημαντικ? ποσοστ? ο ΔΕΔΔΗΕ δηλ?νει ?τι “ολοκληρ?θηκε ανεπιτυχ??”. Τι σημα?νει αυτ?; ?τι ο τεχνικ?? του Διαχειριστ? π?γε αλλ? δεν το ?κοψε για δι?φορου? λ?γου?, ωστ?σο το προσθ?τει στα ποσοστ? επιτυχ?α? του. Δ?ο εκδοχ?? ε?ναι πιθαν??. ? οι πελ?τε? τα συνδ?ουν ξαν? μ?νοι του? ? οι εργολ?βοι που χρησιμοποιε? ο ΔΕΔΔΗΕ δεν τα κ?βουν ποτ? και τα δηλ?νουν ω? κομμ?να?.