?Περ?που ενν?α χρ?νια μετ? την εκδ?λωση τη? κρ?ση? του ελληνικο? χρ?ου?, η Ελλ?δα ε?ναι σε θ?ση να δανειστε? τ?σο φτην? ?σο ποτ?. Ο λ?γο? ε?ναι η συμμετοχ? τη? στην Ευρωζ?νη?, γρ?φει το περιοδικ? ?Spiegel? στην ηλεκτρονικ? του ?κδοση.

?Η απ?δοση των 10ετ?ν ομολ?γων του ελληνικο? Δημοσ?ου μει?θηκε κατ? περισσ?τερο απ? 1,9% στην ελε?θερη αγορ?. Ετσι, η Ελλ?δα δανε?ζεται χρ?ματα τ?σο φθην?, ?σο ποτ? ?λλοτε. Η απ?δοση ε?ναι μ?λιστα ακ?μη χαμηλ?τερη απ? αυτ? των αμερικανικ?ν κρατικ?ν ομολ?γων τη? ?δια? δι?ρκεια?. Η απ?δοση των κρατικ?ν ομολ?γων υπολογ?ζεται απ? το ονομαστικ? επιτ?κιο και την τρ?χουσα τιμ? των τ?τλων που ?χουν ?δη εκδοθε? και οι οπο?οι διαπραγματε?ονται στη λεγ?μενη δευτερογεν? αγορ??, ?πω? σημει?νει το δημοσ?ευμα.

?Η αξ?α δε?χνει ποιο περ?που επιτ?κιο θα πρ?πει να αναμ?νει ο εκδ?τη?, ε?ν θ?λει να π?ρει φρ?σκο χρ?ματα με ν?α ομ?λογα. Ο γενικ?? καν?να? ε?ναι ?τι ?σο πιο αξι?πιστο? ε?ναι κ?ποιο? οφειλ?τη?, τ?σο χαμηλ?τερη ε?ναι η απ?δοση? επισημα?νει το Spiegel και καταλ?γει: ?Η Ελλ?δα επωφελε?ται απ? τη συμμετοχ? τη? στη Νομισματικ? ?νωση, η οπο?α απ? την ?δρυσ? τη? προσπαθε? να επιτ?χει την σ?γκλιση των επιτοκ?ων τη? κεφαλαιαγορ?? για τι? χ?ρε? μ?λη. Ωστ?σο, στην κορ?φωση τη? κρ?ση? χρ?ου?, τα ?ασφ?λιστρα κινδ?νου? για τα ελληνικ? χρε?γραφα ε?χαν εκτιναχθε? στα ?ψη?.

Πηγ?: ΑΜΠΕ