Στην υποχρεωτικ? αναγραφ? του ΑΜΚΑ σε ?λα τα ?γγραφα που εκδ?δουν τα ΚΕΠ προχωρ? το υπουργε?ο Εσωτερικ?ν, με δι?ταξη που θα περιλαμβ?νεται σε νομοσχ?διο, που θα κατατεθε? τη Δευτ?ρα στη Βουλ?.

Αυτ? ανακοιν?θηκε πριν απ? λ?γο, μετ? την ολοκλ?ρωση ευρε?α? σ?σκεψη? στο κτ?ριο του υπουργε?ου Εσωτερικ?ν, με τη συμμετοχ? του υπουργο? Εσωτερικ?ν, Τ?κη Θεοδωρικ?κου, του υπουργο? Εργασ?α?, Γι?ννη Βρο?τση και του υπουργο? Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση?, Κυρι?κου Πιερρακ?κη.

Στ?χο? τη? διυπουργικ?? σ?σκεψη? αποτελε? η διαδικασ?α επ?σπευση? τη? ?κδοση? και τη? καταβολ?? συντ?ξεων, επιδομ?των και παροχ?ν προ? του? δικαιο?χου?. Σ?μφωνα με τον κ. Βρο?τση, με την αναγραφ? του ΑΜΚΑ σε ?λα τα ?γγραφα, γ?νεται το πρ?το β?μα για την σταδιακ? ψηφιοπο?ηση των συντ?ξεων.

Σημει?νεται ?τι, με β?ση τα στατιστικ? στοιχε?α, τα ΚΕΠ πραγματοποιο?ν 5 εκατ. πρ?ξει? το χρ?νο για την εξυπηρ?τηση των πολιτ?ν.