Ο διαχωρισμ?? των κακοπληρωτ?ν απ? εκε?νου? που δεν ?χουν να πληρ?σουν θα ε?ναι η προτεραι?τητα τη? ν?α? διο?κηση? τη? ΔΕΗ, δ?λωσε ο Κωστ?? Χατζηδ?κη?, ξεκαθαρ?ζοντα? πω? οι καταναλωτ?? δε θα δουν αυξ?σει? στα τιμολ?γι? του?.

?Ε?ναι θ?μα στοιχει?δου? ανθρωπι???, σημε?ωσε ο υπουργ?? Εν?ργεια? και Περιβ?λλοντο? μιλ?ντα? στον Antenna, χαρακτηρ?ζοντα? ?υποχρ?ωση? τη? ν?α? διο?κηση? να ξεχωρ?σει αυτο?? που ?χουν απ? αυτο?? που δεν ?χουν.

Ερωτηθε?? για το αν θα αυξηθο?ν οι δ?σει? για του? οφειλ?τε? και αν θα μειωθο?ν τα ποσ? τη? προκαταβολ??, ζ?τησε ?μικρ? π?στωση χρ?νου?, τον?ζοντα? πω? ?αν η ΔΕΗ καταρρε?σει, δε θα χρει?ζεται να κ?νουμε τ?τοια κουβ?ντα?.

?Ο κ?σμο? δε θα πληρ?σει τ?ποτα παραπ?νω?, ξεκαθ?ρισε ο Κωστ?? Χατζηδ?κη?, αναφερ?μενο? σε τυχ?ν αυξ?σει? στα τιμολ?για τη? ΔΕΗ, εξηγ?ντα? ?τι η ΔΕΗ θα εισπρ?ξει περισσ?τερα απ? λεφτ? απ? κ?θε λογαριασμ?.

?Το τιμολ?γιο θα αυξηθε?, αλλ? θα ισοσταθμιστε? με δ?ο μει?σει?, Μ?α που ?γινε απ? την προηγο?μενη κυβ?ρνηση στον ΦΠΑ (απ? το 13 στο 6%) και ακ?μα μ?α που θα κ?νουμε εμε?? που ε?ναι στον λεγ?μενο ΕΤΜΕΑ, που ε?ναι αυτ? που πληρ?νουν οι καταναλωτ?? στι? λεγ?μενε? Ανανε?σιμε? Πηγ?? Εν?ργειε??, εξ?γησε ο Υπουργ?? Εν?ργεια? και Περιβ?λλοντο?.

Ερωτηθε?? για το αν θα υπ?ρξει με?ωση στου? λογαριασμο?? τη? ΔΕΗ, απ? τη με?ωση στον ΦΠΑ στο ρε?μα, απ?ντησε αρνητικ?, επαναλαμβ?νοντα? πω? η ΔΕΗ ε?ναι στα ?ρια τη? κατ?ρρευση? και υπενθυμ?ζοντα? πω? ορκωτ?? λογιστ?? πριν απ? λ?γου? μ?νε? ε?πε πω? ε?ναι θ?μα μην?ν να κλε?σει η ΔΕΗ.

Σχετικ? με τη ν?α διο?κηση τη? ΔΕΗ ε?πε πω? ?με υπογραφ? Τσ?πρα – Καμμ?νου, το 51% τη? ΔΕΗ αν?κει στο ΤΑΙΠΕΔ, επομ?νω? δεν γ?νεται απ? εμ?? ο διορισμ?? τη? ν?α? διο?κηση??, εν? κατηγ?ρησε την προηγο?μενη κυβ?ρνηση για την απαξ?ωση τη? ΔΕΗ, αφο? ?πω? ε?πε η επιχε?ρηση ??χασε 600 εκατομμ?ρια μ?σα σε 4 χρ?νια?.

?Η μετοχ? τη? ΔΕΗ επ? ΣΥΡΙΖΑ ?πεσε 83%, απ? τι? ευρωεκλογ?? μ?χρι τι? προγραμματικ?? δηλ?σει?, η μετοχ? ε?χε αν?βει π?νω απ? 70% κι αυτ? ε?ναι μια απ?δειξη ?τι η κυβ?ρνηση ε?ναι στο σωστ? δρ?μο?, ε?πε σχετικ?, για να συμπληρ?σει πω? ??χουμε πρ?γραμμα ευρωπα?κ? για να σωθε? η ΔΕΗ?.