Ο βασικ?? κορμ?? του υπ?ρχοντο? συστ?ματο? εισαγωγ?? στα πανεπιστ?μια μ?σω των Πανελλαδικ?ν θα διατηρηθε? για τουλ?χιστον δ?ο χρ?νια, σ?μφωνα με ?σα αν?φερε η υφυπουργ?? Παιδε?α?, Σοφ?α Ζαχαρ?κη.

?Δεν μπορο?με να δημιουργο?με πανικ? στα παιδι?. Θα γ?νουν βελτι?σει? αρχικ? στην ?λη? ε?πε η κ. Ζαχαρ?κη, μιλ?ντα? το πρω? τη? Παρασκευ?? στο Θ?μα Fm. Οσον αφορ? στην εφαρμογ? τη? ελ?χιστη? β?ση? εισαγωγ??, η υφυπουργ?? Παιδε?α? ?φησε ανοιχτ? το ενδεχ?μενο να εφαρμοστε? νωρ?τερα.

?Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι π?ντα επ’ ωφελε?α των παιδι?ν για να μην δημιουργο?με καταστ?σει? ?κπληξη?, σε ?να σ?στημα στο οπο?ο ?χουμε ?δη εντοπ?σει παθογ?νειε??, αν?φερε σχετικ?.

Αναφορικ? με τη?δ?χρονη προσχολικ? εκπα?δευση η κυρ?α Ζαχαρ?κη ε?πε ?τι ?βρισκ?μαστε σε συνεχ? συζ?τηση με περιφερειακ?? διευθ?νσει? και δ?μου? ?στε να διασφαλ?σουμε ?τι θα υπ?ρχουν παντο? σχολικ?? α?θουσε??.