Στην επιβρ?βευση των συνεπ?ν επιχειρ?σεων και επαγγελματι?ν προχωρ? η κυβ?ρνηση, μ?σω του σχεδ?ου ?Λευκ? Μητρ?ο?. Σ?μφωνα με αυτ?, συνεπε?? επιχειρ?σει? και επαγγελματ?ε? με την πληρωμ? των φ?ρων και σε ?λλα ζητ?ματα τη? ασφαλιστικ?? και εργατικ?? νομοθεσ?α?, θα εντ?σσονται στο ?Λευκ? Μητρ?ο?, το οπο?ο θα του? εξασφαλ?ζει συγκεκριμ?να προν?μια. Οσοι πληρο?ν τα κριτ?ρια που θα θεσπιστο?ν, θα απολαμβ?νουν με?ωση του μη μισθολογικο? κ?στου? (ασφαλιστικ?? εισφορ??), καθ?? και ?λλε? διοικητικ?? και φορολογικ?? διευκολ?νσει?. Στο πλα?σιο αυτ? θα απαλλ?σσονται και απ? τον αναπ?φευκτο διοικητικ? φ?ρτο που επιφ?ρουν οι συχν?? επισκ?ψει? ελεγκτικ?ν κλιμακ?ων. Πρ?κειται για το μ?τρο Περσ?α?, το οπο?ο αν και ψηφ?στηκε το 2014, δεν εφαρμ?στηκε ποτ?.

-Ποιοι παρ?γοντε? θα συνεκτιμηθο?ν για την ?νταξη στο μητρ?ο

-Το?σχ?διο του υπουργε?ου Εργασ?α? για επιβρ?βευση των συνεπ?ν και καινοτ?μων εργοδοτ?ν

-Πο?τε ?ρχεται στη Βουλ? το νομοσχ?διο για με?ωση των ασφαλιστικ?ν εισφορ?ν κ?ρια? σ?νταξη?

Με?ωση εισφορ?ν για του? καλοπληρωτ??

Διαβ?στε περισσ?τερα στην ?ντυπη ?κδοση τη? εφημερ?δα? ΤΑ ΝΕΑ τη? Παρασκευ??