Προτεραι?τητα τη? κυβ?ρνηση? χαρακτ?ρισε το ψηφιακ? κρ?το??ο?Ν?τη? Μηταρ?κη?, τον?ζοντα? πω? ?σε συνεργασ?α με το υπουργε?ο Ψηφιακ?? Πολιτικ??, θα δουλ?ψουμε προ? την κατε?θυνση τη? απλοπο?ηση? των διαδικασι?ν ?κδοση? των συντ?ξεων?.

Σε συν?ντευξ? του στον ρ/σ Παραπολιτικ? 90,1 ο υφυπουργ?? Εργασ?α? και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, αρμ?διο? για θ?ματα Κοινωνικ?? Ασφ?λιση?, αν?φερε πω? παρ?λληλα θα ενισχυθο?ν οι ψηφιακ?? πλατφ?ρμε? με το απαρα?τητο λογισμικ?. ?Υπ?ρχουν διεθνε?? πρακτικ?? εξυπηρ?τηση? των ασφαλισμ?νων ?που, συνδυαστικ? με call centers και ψηφιακ?? πλατφ?ρμε?, δ?νουν εξατομικευμ?νε? απαντ?σει? στου? πολ?τε??, τ?νισε ο κ. Μηταρ?κη?, για να προσθ?σει: ?Ακολουθ?ντα? αυτ? το παρ?δειγμα, ο ΕΦΚΑ θα μπορε? να εξυπηρετε? ?μεσα του? ασφαλισμ?νου?, απελευθερ?νοντα? ταυτ?χρονα του? εργαζ?μενου?, που προσπαθο?ν σ?μερα απ? τη μια να εκδ?σουν τι? συντ?ξει? και απ? την ?λλη να εξυπηρετ?σουν του? πολ?τε??.

Μεταξ? ?λλων, ο υφυπουργ?? Εργασ?α? και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων αναφ?ρθηκε στην απ?φαση του ΣτΕ που εκκρεμε?, επιβεβαι?νοντα?, ?πω? ε?πε, ?για ακ?μα μια φορ? πω? ε?ναι δεδομ?νο ?τι η πολιτικ? ηγεσ?α του υπουργε?ου Εργασ?α? και η κυβ?ρνηση συνολικ? θα σεβαστο?ν οποιαδ?ποτε απ?φαση του Ανωτ?του Δικαστηρ?ου?.

Σ?μφωνα με τον κ. Μηταρ?κη, η με?ωση των ασφαλιστικ?ν εισφορ?ν κατ? 25% για τι? συντ?ξει? παραμ?νει βασικ? προτεραι?τητα τη? κυβ?ρνηση?, ??να μ?τρο που θα οδηγ?σει σε εν?σχυση τη? απασχ?ληση?, αλλ? και α?ξηση του εισοδ?ματο? για του? εργαζ?μενου?. ?σον αφορ? το χρονοδι?γραμμα υλοπο?ηση? του παραπ?νω μ?τρου, αυτ? θα γ?νει τμηματικ? εντ?? τετραετ?α?. Η απ?φαση του ΣτΕ θα ε?ναι ?να? παρ?γοντα? που θα επηρε?σει το χρ?νο υλοπο?ηση? και, γι' αυτ?, την αναμ?νουμε?.

Σχετικ? με την ?κδοση των συντ?ξεων που εκκρεμο?ν, ο κ. Μηταρ?κη? σημε?ωσε πω? ο συνολικ?? αριθμ?? των πολιτ?ν που αναμ?νουν απ? τη Δημ?σια Διο?κηση να εκδ?σει ? να επανυπολογ?σει τη σ?νταξ? του?, φτ?νει του? 400.000, με μ?σο ?ρο αναμον?? τα δ?ο χρ?νια και με κ?ποιε? περιπτ?σει? να ξεπερνο?ν ακ?μα και τα π?ντε ?τη αναμον??, εξαιτ?α? τη? απουσ?α? των απαρα?τητων εγκυκλ?ων.