Για την βαρι? ?βιομηχαν?α? τη? Ελλ?δα?, τον τουρισμ?, μ?λησε στην εκπομπ? ?One Report? o Αντιπρ?εδρο? του HATAA, Ν?κο? Κελα?δ?τη?.

Ο κ. Κελα?δ?τη? υποστ?ριξε πω? φ?το? ?αναμ?νεται μια ελαφρι? πτ?ση στην τουριστικ? κ?νηση στην Ελλ?δα? ωστ?σο διευκρ?νισε ?τι ??χουμε ακ?μα τρει? γεμ?του? τουριστικο?? μ?νε? μπροστ? μα?, οπ?τε θα περιμ?νω να δω συνολικ? τα αποτελ?σματα?.

Τ?νισε πω? βασικο? τουριστικο? ανταγωνιστ?? τη? Ελλ?δα? ε?ναι οι ?Τουρκ?α, Α?γυπτο?, Ισπαν?α και Τυνησ?α? και σχετικ? με την πρ?τη ε?πε πω? ?κ?λυψε γρ?γορα την πτ?ση που ε?χε μετ? το 2016?.

Για του? ?λληνε?, σχολ?ασε πω? ?πλ?ον ?ρχονται πολ? νωρ?τερα και προγραμματ?ζουν τα ταξ?δια, εν? παλαι?τερα δε συν?βαινε αυτ??. Ακ?μα, αν?φερε πω? πλατφ?ρμε? ?πω? το AIRBNB ?χουν π?ρει μεγ?λο κομμ?τι απ? την τουριστικ? – ξενοδοχειακ? π?τα στην Αθ?να.

Σχετικ? με τι? εξαγγελ?ε? Μητσοτ?κη για τον τουρισμ?, σημε?ωσε πω? ??να? τουριστικ?? σχεδιασμ?? δε γ?νεται απ? τη μ?α χρονι? στην ?λλη? και πω? ε?ναι αν?γκη ?να φτι?ξουμε τι? υποδομ?? για να προσελκ?σουμε κ?σμο?.

Επιπλ?ον, αν?φερε πω? ?η ν?α κυβ?ρνηση επιζητε? ποιοτικ?τερο και εναλλακτικ? τουρισμ?, που συνεπ?γεται ν’ αυξ?σουμε το κατ? κεφαλ? ?σοδο απ? του? τουρ?στε??.

Πηγ?: onetv.gr