Σε εξ?λιξη βρ?σκονται οι ?ρευνε? τη? ΕΛ.ΑΣ γ?ρω απ? την εν ψυχρ? δολοφον?α που σημει?θηκε το βρ?δυ τη? Τετ?ρτη? σε καφετ?ρια στο Περιστ?ρι, με στ?χο να βρεθο?ν στοιχε?α που θα οδηγ?σουν στο δρ?στη τη? μαφι?ζικη? εκτ?λεση?.

Το θ?μα τη? επ?θεση?, ?πω? ?γινε γνωστ?, ε?ναι ?να? 25χρονο? Το?ρκο? υπ?κοο? κουρδικ?? καταγωγ?? ο οπο?ο? ζο?σε στην Ελλ?δα τα τελευτα?α οκτ? χρ?νια.

Αυτ? που προκαλε? εντ?πωση στου? αστυνομικο?? τη? Διε?θυνση? Δ?ωξη? Εγκλημ?των κατ? Ζω?? ε?ναι το γεγον?? ?τι ο δολοφ?νο? δεν ?κανε καμ?α προσπ?θεια απ? τον δρ?στη να κρ?ψει τα χαρακτηριστικ? του.

Αρχικ?, πυροβ?λησε το θ?μα στην πλ?τη και στην συν?χεια στο κεφ?λι. Η μαν?α του ?ταν τ?σο μεγ?λη που αφο? ε?χε πυροβολ?σει το θ?μα ?ρχισε να τον χτυπ?ει με την λαβ? του ?πλου βρ?ζοντ?? τον.

Την?Π?μπτη κατ?θεσε στη ΓΑΔΑ η σ?ζυγο? του 25χρονου η οπο?α επ?ση? κατ?γεται απ? την Τουρκ?α και δεν αποκλε?εται να κληθε? ξαν? απ? του? αστυνομικο?? καθ?? ?σο περνο?ν οι ημ?ρε? θα συν?ρχεται απ? το σοκ τη? απ?λεια τη? ζω?? του νεαρο??Το?ρκου.

Τα στοιχε?α που ?χουν συλλ?ξει μ?χρι στιγμ?? οι αστυνομικο? σε συνδυασμ? με τι? κιν?σει? του δολοφ?νου του? οδηγο?ν σε δ?ο σεν?ρια:?το πρ?το θ?λει να υπ?ρχει προσωπικ? κ?νητρο π?σω απ? τη δολοφον?α λ?γω τη? κ?νηση? του δολοφ?νου να συνεχ?σει να χτυπ? με το ?πλο το θ?μα του ?ταν του ?πεσε η γεμιστ?ρα απ? το 9αρι πιστ?λι και το δε?τερο αφορ? μια ?στημ?νη? εκτ?λεση λ?γω κ?ποια? οικονομικ?? συναλλαγ?? που δεν ε?χε καλ? εξ?λιξη.

Το β?ντεο ντοκουμ?ντο

Εντωμεταξ? την ?ρα που οι κ?τοικοι τη? περιοχ?? δυσκολε?ονται να συνειδητοποι?σουν το μ?γεθο? τη? τραγωδ?α?, ν?ο υλικ? γ?ρω απ? το στυγερ? ?γκλημα βλ?πει το φω?. Πρ?κειται για ?να β?ντεο-ντοκουμ?ντο, δευτερ?λεπτα μετ? την ?γρια δολοφον?α, στο οπο?ο καταγρ?φονται οι στιγμ?? πανικο? στο Περιστ?ρι.

Στο οπτικ? υλικ? φα?νεται ξεκ?θαρα ο τρ?μο? να κυριε?ει προσωπικ? και πελ?τε?, οι οπο?οι προσπαθο?ν να συνειδητοποι?σουν τι συν?βη. Κυκλοφορ?ντα? γ?ρω απ? τον τ?πο του εγκλ?ματο? κοιτ?ζουν με απορ?α και ?κπληξη.