Η αποκατ?σταση τη? αναλογικ?τητα? στι? συντ?ξει?, με βελτι?σει? στα ποσοστ? αναπλ?ρωση?, για ?σου? ?χουν π?νω απ? 25 συντ?ξιμα ?τη, βρ?σκεται υπ? επεξεργασ?α απ? τι? υπηρεσ?ε? του υπουργε?ου Εργασ?α?. Στο τραπ?ζι βρ?σκεται σχ?διο για αναδι?ρθρωση των ποσοστ?ν αναπλ?ρωση?, ?στε να ?ψαλιδιστε?? η υποανταποδοτικ?τητα των μεσα?ων και υψηλ?ν συντ?ξεων και να ενισχυθε? ταυτ?χρονα το κ?νητρο ασφ?λιση?, ιδια?τερα μετ? την πρ?τη 25ετ?α.

Ηδη ?χει δοθε? εντολ? στι? υπηρεσ?ε? του υπουργε?ου Εργασ?α? να υποβ?λλουν προτ?σει? για ?να ν?ο με?γμα στου? συντελεστ?? υπολογισμο? τη? ανταποδοτικ?? σ?νταξη?, με στ?χο να ε?ναι περισσ?τερο δ?καιο το σ?στημα κυρ?ω? με ?σου? πληρ?νουν για πολλ? χρ?νια υψηλ?? εισφορ??. Τον?ζεται ?τι το ?λο θ?μα αποτελε? βασικ? προεκλογικ? δ?σμευση τη? ν?α? κυβ?ρνηση? για το Ασφαλιστικ?.

Σημει?νεται ?τι οι μει?σει? των συντ?ξεων με τον ν?μο 4387/2016 (ν?μο? Κατρο?γκαλου) φτ?νουν ?ω? 40% και μ?λιστα ?τιμωρο?νται? με μικρ?τερη σ?νταξη ?σοι ?χουν δουλ?ψει πολλ? χρ?νια. Τον?ζεται ?τι η ισχ?ουσα κλιμ?κωση των ποσοστ?ν αναπλ?ρωση? ξεκιν?ει απ? 0,77% ετησ?ω? για την πρ?τη 15ετ?α και κορυφ?νεται στο 2% ετησ?ω? για 40ετ?α και ?νω.

Μια α?ξηση των ποσοστ?ν αναπλ?ρωση? για ?σου? ?χουν πολ? χρ?νο ασφ?λιση? θα οδηγο?σε σε μεγαλ?τερη ανταποδοτικ?τητα τι? μεσα?ε? και υψηλ?? συντ?ξει?. Για παρ?δειγμα, με συντ?ξιμε? αποδοχ?? 1.500 ευρ? (μετρ?νε τα χρ?νια απ? το 2002 και μετ?) και 39 χρ?νια ασφ?λιση?, η ανταποδοτικ? σ?νταξη σ?μερα ε?ναι 612 ευρ?. Με μια α?ξηση τη? αναπλ?ρωση? κατ? δ?ο ποσοστια?ε? μον?δε? η ανταποδοτικ? σ?νταξη διαμορφ?νεται στα 642 ευρ?. Σ?μερα η αναπλ?ρωση στη 15ετ?α μ?νο για το τμ?μα τη? ανταποδοτικ?? ε?ναι στο 11,55%, στην 20ετ?α στο 15,87%, στην 25ετ?α στο 20,68%, στην 30ετ?α στο 26,37%, στην 35ετ?α στο 33,81% και στη 40ετ?α στο 42,80%. Μαζ? με την εθνικ? σ?νταξη -?που ε?ναι για ?λου? ?σοι ?χουν 20ετ?α ασφ?λιση? και π?νω στα 384 ευρ? -?η συνολικ? αναπλ?ρωση διαμορφ?νεται υψηλ?τερα.

Προτεραι?τητε?

Οπω? τον?ζει κορυφα?ο στ?λεχο? του υπουργε?ου Εργασ?α?, η ?ρση των αδικι?ν του ν?μου Κατρο?γκαλου σε σχ?ση με τα ?τη εργασ?α? και τι? εισφορ?? που καταβ?λλονται αποτελε? μια απ? τι? βασικ?? προτεραι?τητ?? τη? ν?α? κυβ?ρνηση?. Εδ? θα πρ?πει να επισημανθε? ?τι απ? τι? συνταξιοδοτ?σει? μετ? τον Μ?ιο του 2016, ?που ?χει τεθε? σε εφαρμογ? ο ν?μο? Κατρο?γκαλου, καταγρ?φεται δραματικ? με?ωση των ν?ων συντ?ξεων και ?να ανταποδοτικ? ?δικο ν?ο σ?στημα, ?που ?σοι ?χουν πληρ?σει περισσ?τερε? εισφορ?? λαμβ?νουν τελικ? μικρ?τερε? συντ?ξει?.

Εξ?λλου σημαντικ? θα ε?ναι η κυοφορο?μενη αλλαγ? στι? επικουρικ?? συντ?ξει?, ?που θα αλλ?ξει ριζικ? το μοντ?λο προ? ?να πλ?ρω? κεφαλαιοποιητικ? σ?στημα, με αναβαθμισμ?νο τον ρ?λο του ιδιωτικο? τομ?α. Το ν?ο σ?στημα ασφ?λιση? αναμ?νεται να ισχ?σει για ?σου? εισ?ρχονται στην αγορ? εργασ?α? και πρωτοασφαλ?ζονται απ? 1/1/2021 και μετ?. Δεν θα αφορ? δηλαδ? του? σημερινο?? ασφαλισμ?νου? και συνταξιο?χου?. Θα ε?ναι, ?πω? και σ?μερα, υποχρεωτικ?. Κ?θε εργαζ?μενο? αναμ?νεται να μπορε? να επιλ?γει να ασφαλιστε? με ατομικ? μερ?δα στο ΕΤΕΑΕΠ, το δημ?σιο Ταμε?ο Επικουρικ?? Ασφ?λιση? και Εφ?παξ Παροχ?ν, ? σε κ?ποιο επαγγελματικ? επικουρικ? ταμε?ο που θα λειτουργε? απ? μη κρατικο?? φορε?? υπ? την εποπτε?α του υπουργε?ου Εργασ?α?, τη? Επιτροπ?? Κεφαλαιαγορ?? και τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο?. Διαχειριστ?? του ν?ου συστ?ματο? αναμ?νεται να ε?ναι το ΕΤΕΑΕΠ. Στο ν?ο σ?στημα επικουρικ?? θα ε?ναι αναβαθμισμ?νο? ο ρ?λο? του ιδιωτικο? τομ?α (π.χ. ασφαλιστικ?? εταιρε?ε? τραπεζ?ν, ιδιωτικ?? ασφαλιστικ??). Οι εισφορ?? του εκ?στοτε εργαζομ?νου δεν θα χρησιμοποιο?νται για την πληρωμ? των σημεριν?ν επικουρικ?ν συντ?ξεων (αναδιανεμητικ? σ?στημα), αλλ? θα κεφαλαιοποιο?νται στον ατομικ? του ?κουμπαρ?? και ο ασφαλισμ?νο? θα παρακολουθε? την απ?δοση των εισφορ?ν του. Εξετ?ζεται να δ?νεται δυνατ?τητα ρευστοπο?ηση? του ?κουμπαρ?? μετ? την πρ?τη 10ετ?α τουλ?χιστον. Αυτ? σημα?νει πω? στο τ?λο? του ασφαλιστικο? του β?ου, ο εργαζ?μενο? θα εισπρ?ττει το κεφ?λαιο του ?κουμπαρ?? του με τη μορφ? εφ?παξ ? με τη μορφ? μηνια?α? επικουρικ?? σ?νταξη?. Δεν προβλ?πεται να αλλ?ξουν τα σημεριν? επ?πεδα εισφορ?ν επικουρικ?? ασφ?λιση?, που κυμα?νονται στο 6,5% (3,25% για τον εργοδ?τη και 3,25% για τον εργαζ?μενο).