Η Ευρ?πη ?χει μπει για τα καλ? στο… καμ?νι και τ?ρα ?ρχεται και η σειρ??τη? Ελλ?δα?. Απ? το Σ?ββατο η θερμοκρασ?α θα αρχ?σει να ανεβα?νει και την Κυριακ? ο υδρ?ργυρο? θα δε?ξει ακ?μη και 40 βαθμο?? Κελσ?ου σε ορισμ?νε? περιοχ??.

Σ?μερα Παρασκευ? ο καιρ?? ε?ναι γενικ? α?θριο?. Τι? απογευματιν?? ?ρε? στα ηπειρωτικ? θα εκδηλωθο?ν τοπικο? ?μβροι στα ορειν? τη? δυτικ?? και β?ρεια? χ?ρα?.

Οι ?νεμοι στο Αιγα?ο θα πν?ουν β?ρειοι μ?χρι 6 μποφ?ρ.
Η θερμοκρασ?α θα σημει?σει μικρ? ?νοδο στα ηπειρωτικ?.

Αναλυτικ? πρ?γνωση απ? την ΕΜΥ:

Αττικ?

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?.
?νεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 3 με 5 μποφ?ρ και κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα? στα ανατολικ? ?ω? 6 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 24 ?ω? 35 βαθμο?? Κελσ?ου. Στα ανατολικ? η μ?γιστη 2 με 3 βαθμο?? χαμηλ?τερη.

Θεσσαλον?κη

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? θα αναπτυχθο?ν πρ?σκαιρε? νεφ?σει? με τοπικο?? ?μβρου? στα γ?ρω ορειν?.
?νεμοι: Μεταβλητο? 3 με 4 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 22 ?ω? 34 βαθμο?? Κελσ?ου.

Μακεδον?α, Θρ?κη

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Τι? απογευματιν?? ?ρε? θα αναπτυχθο?ν πρ?σκαιρε? νεφ?σει? και θα εκδηλωθο?ν τοπικο? ?μβροι και στα ορειν? τη? Μακεδον?α? μεμονωμ?νε? καταιγ?δε?.
?νεμοι: Μεταβλητο? 3 με 4 μποφ?ρ και στα ανατολικ? τι? πρωιν?? ?ρε? βορειοανατολικο? με την ?δια ?νταση.
Θερμοκρασ?α: Απ? 18 ?ω? 35 βαθμο?? Κελσ?ου. Στη δυτικ? Μακεδον?α και τη Θρ?κη η ελ?χιστη 2 με 3 βαθμο?? χαμηλ?τερη.

Νησι? Ιον?ου, ?πειρο?, δυτικ? Στερε?, δυτικ? Πελοπ?ννησο?

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? θα αναπτυχθο?ν πρ?σκαιρε? νεφ?σει? στα ηπειρωτικ? και θα εκδηλωθο?ν τοπικο? ?μβροι στα ορειν? τη? Ηπε?ρου και τη? δυτικ?? Στερε??.
?νεμοι: Αρχικ? ασθενε?? και πρ?σκαιρα το απ?γευμα στο Ι?νιο δυτικ?ν διευθ?νσεων τοπικ? 5 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 20 ?ω? 36 βαθμο?? Κελσ?ου. Στην ?πειρο κατ? τ?που? 2 με 3 βαθμο?? χαμηλ?τερη.

Θεσσαλ?α, ανατολικ? Στερε?, Ε?βοια, ανατολικ? Πελοπ?ννησο?

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? θα αναπτυχθο?ν πρ?σκαιρε? νεφ?σει? και θα εκδηλωθο?ν τοπικο? ?μβροι στα ορειν? τη? Θεσσαλ?α? και πιθαν?? τη? κεντρικ?? Στερε??.
?νεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 4 με 5 μποφ?ρ και στα ανατολικ? πρ?σκαιρα 6 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 20 ?ω? 36 και στη Θεσσαλ?α κατ? τ?που? 37 βαθμο?? Κελσ?ου.

Κυκλ?δε?, Κρ?τη

Καιρ??: Α?θριο?.
?νεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 5 με 6 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 23 ?ω? 30 και στη ν?τια Κρ?τη ?ω? 33 βαθμο?? Κελσ?ου.

Νησι? ανατολικο? Αιγα?ου, Δωδεκ?νησα

Καιρ??: Γενικ? α?θριο?.
?νεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 5 με 6 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 23 ?ω? 34 βαθμο?? Κελσ?ου. Στα β?ρεια η μ?γιστη 2 με 3 βαθμο?? χαμηλ?τερη.