Τσιγ?ρο τ?λο? εδ? και τ?ρα, και με την πρωθυπουργικ? βο?λα! Αυτ? ?ταν το σ?νθημα που βγ?κε απ? τη χθεσιν? συν?ντηση στο Μ?γαρο Μαξ?μου μεταξ? του Πρωθυπουργο? Κυρι?κου Μητσοτ?κη και του υπουργο? Υγε?α? Βασ?λη Κικ?λια. Ο ν?μο? για την απαγ?ρευση του καπν?σματο? σε ?λου? του? δημ?σιου? χ?ρου? αναμ?νεται να τεθε? σε εφαρμογ? ?μεσα, με του? επαγγελματ?ε? τη? εστ?αση?, τα μ?λη αντικαπνιστικ?ν ομ?δων και του? επιστ?μονε? να αναμ?νουν εναγων?ω? την πραγματοπο?ηση τη? προεκλογικ?? εξαγγελ?α? που αποτ?λεσε ?σημα?α? τη? Ν?α? Δημοκρατ?α? για τι? επερχ?μενε? αλλαγ?? στον τομ?α τη? Υγε?α?.

Μιλ?ντα? στα ?ΝΕΑ? ο πρ?εδρο? τη? Πανελλ?νια? Ομοσπονδ?α? Εστιατορικ?ν και Συναφ?ν Επαγγελμ?των (ΠΟΕΣΕ) Γι?ργο? Καββαθ?? επισημα?νει ?τι σκοπε?ει ?μεσα να ζητ?σει συν?ντηση με τον Βασ?λη Κικ?λια προκειμ?νου να του εκθ?σει του? προβληματισμο??, τι? ενστ?σει? και τι? προτ?σει? (μεταξ? των οπο?ων και η εκπ?νηση ενημερωτικ?? εκστρατε?α?) τη? Ομοσπονδ?α? για την ομαλ?τερη μετ?βαση στη ν?α πραγματικ?τητα στον χ?ρο τη? εστ?αση? αλλ? και την αποφυγ? λαθ?ν του παρελθ?ντο? που κατ?στησαν τον αντικαπνιστικ? ν?μο… αν?κδοτο.

?Σαφ?? δεν ε?μαστε αντ?θετοι στη θ?σπιση του ν?μου, ωστ?σο θ?λουμε να επισημ?νουμε δ?ο σημε?α που θα κρ?νουν και την επιτυχ? ? ?χι εφαρμογ? του: το πρ?το αφορ? την ?παρξη αυστηρο? ελεγκτικο? μηχανισμο? που θα εποπτε?ει την εφαρμογ? του απ? το σ?νολο των καταστημ?των ?στε να αποφ?γουμε φαιν?μενα αθ?μιτου ανταγωνισμο?, ?πω? αυτ? που προ?κυψαν στο παρελθ?ν. Το δε?τερο αφορ? τη βεβα?ωση των παραβ?σεων αλλ? και τα πρ?στιμα: τι θα συμβα?νει, δηλαδ?, στην περ?πτωση που μια επιχε?ρηση ?χει συμμορφωθε? με τι? επιταγ?? του ν?μου, ?μω? ο πελ?τη? δεν πειθαρχε?; Αντ?στοιχα, τι θα συμβα?νει ?ταν κ?ποιο? πολ?τη? παραβι?ζει τον ν?μο σε δημ?σιε? υπηρεσ?ε?; Θα καλε?ται και αυτ? να πληρ?σει πρ?στιμο; Αυτ?? ε?ναι λεπτομ?ρειε? που θα πρ?πει να εξεταστο?ν ενδελεχ??, ιδ?ω? εφ?σον μιλ?με για βαρ?τατα πρ?στιμα που μπορε? υπ? συνθ?κε? να φτ?σουν μ?χρι και τα 10.000 ευρ?? σημει?νει ο πρ?εδρο? τη? ΠΟΕΣΕ.

?Η πολιτικ? που θα χαραχτε??, συνεχ?ζει ο ?διο?, ?οφε?λει να βασ?ζεται και σε μια εκτεταμ?νη καμπ?νια ενημ?ρωση?. Χαρακτηριστικ? ε?ναι το παρ?δειγμα τη? Αυστραλ?α? που το 1982 εκπ?νησε εκστρατε?α κατ? του καπν?σματο?, του αλκο?λ και των ΣΜΤ, με αποτ?λεσμα σ?μερα, σχεδ?ν 40 χρ?νια μετ?, να θεσμοθετε?ται η απαγ?ρευση του καπν?σματο? ακ?μα και στι? πλαζ?.

Στην Ελλ?δα, π?ντω?, ?χει υπ?ρξει ?δη μια σταδιακ? μεταστροφ? στη στ?ση των πολιτ?ν απ?ναντι στο κ?πνισμα, παρατηρε? ο Γι?ργο? Καββαθ??, τον?ζοντα? πω?, β?σει μελετ?ν, το ποσοστ? των καπνιστ?ν ?χει μειωθε? απ? 52% το 2000 σε 44% το 2018, με τον ΠΟΥ να προβλ?πει συν?χιση τη? υποχ?ρηση? σε 37% μ?χρι το 2025.

Η διαφοροπο?ηση

Την ?δια διαφοροπο?ηση στη στ?ση των Ελλ?νων κατ? τα τελευτα?α χρ?νια επισημα?νει και ο αρχιτ?κτονα? κυβερνοασφ?λεια? και μ?λο? τη? εθελοντικ?? μη καπνιστικ?? πρωτοβουλ?α? ?Ακαπνο?? (www.akapnos.gr) Γι?ργο? Μπαλαφο?τη?: ?Σε αντ?θεση με εννι? χρ?νια πριν, οπ?τε και ε?χε γ?νει η τελευτα?α απ?πειρα απαγ?ρευση? του καπν?σματο? σε δημ?σιου? χ?ρου?, ?χει πλ?ον ωριμ?σει η ιδ?α ?τι το κ?πνισμα σε κλειστ? χ?ρο δεν ε?ναι κ?τι φυσικ?. Τ?τε -?και πολ? περισσ?τερο στι? δεκαετ?ε? του 1990 και του 2000 -?οι μεν καπνιστ?? θεωρο?σαν αυτον?ητο το να αν?ψουν τσιγ?ρο ?που ?θελαν, οι δε μη καπνιστ?? απλ?? ανεχ?ντουσαν την κατ?σταση ελλε?ψει εναλλακτικ?ν λ?σεων στη διασκ?δαση, επ? παραδε?γματι. Σ?μερα, οι ?καπνοι νι?θουν λιγ?τερη ντροπ? να ζητ?σουν απ? τον διπλαν? του? να απομακρ?νει ? και να σβ?σει το τσιγ?ρο του σε χ?ρο ?που απαγορε?εται ? σε περιπτ?σει? που του? ενοχλε?, εν? και οι καπνιστ?? δεν ωρ?ονται ?ταν του? ζητε?ται κ?τι τ?σο απλ?, που -?μην ξεχν?με -?δεν αφορ? μ?νο τη δικ? του? υγε?α?.

Εξ?λλου, ο Γι?ργο? Μπαλαφο?τη?, ο οπο?ο? με την ομ?δα του αναδεικν?ει τα καταστ?ματα στα οπο?α τηρε?ται ο ?δη υπ?ρχων αντικαπνιστικ?? ν?μο?, σημει?νει και τα αντ?στροφα αποτελ?σματα του… αθ?μιτου ανταγωνισμο?! ?Μ?χρι σ?μερα ?χουμε καταγρ?ψει πανελλαδικ?? 452 επιχειρ?σει? υγειονομικο? ενδιαφ?ροντο? που απαγορε?ουν το κ?πνισμα. Η τ?ση που εσχ?τω? αναπτ?σσεται στην εστ?αση αποδεικν?ει ?τι τα "?καπνα" μαγαζι? ?χι μ?νο δεν ?χουν ζημι? απ? την εφαρμογ? του ν?μου, αλλ? αντιθ?τω? τε?νουν να γ?νονται δημοφιλ?, ακριβ?? λ?γω αυτ?? τη? "ιδιαιτερ?τητ??" του?? λ?ει ο ?διο?.

Τ?λο?, μια επιπλ?ον θετικ? πτυχ? τη? απαγ?ρευση? του καπν?σματο? σε δημ?σιου? χ?ρου? αποτελε? και το λεγ?μενο ?smerting?, εκ των αγγλικ?ν smoking και flirting! ?Πρ?κειται, ουσιαστικ?, για το φλερτ που μπορε? να αναπτυχθε? μεταξ? συναδ?λφων ? συνδαιτυμ?νων κατ? τη δι?ρκεια εν?? διαλε?μματο? για τσιγ?ρο. Αρα, η εφαρμογ? του αντικαπνιστικο? ν?μου μπορε? να ?χει θετικ? αντ?κτυπο και στου? καπνιστ??. Αν ?χι στην υγε?α του?, πιθαν?τατα στην κοινωνικ? ζω? του?? καταλ?γει ο Γι?ργο? Μπαλαφο?τη?.