Παζ?ρια με το Προσφυγικ? συνεχ?ζει να κ?νει η Αγκυρα εκμεταλλευ?μενη το γεγον?? ?τι στο ?δαφ?? τη? υπ?ρχουν περισσ?τεροι απ? 3,5 εκατομμ?ρια πρ?σφυγε? και μεταν?στε? με προφαν? στ?χο να δε?ξει ?τι απαντ?ει στα μ?τρα που τη? επιβλ?θηκαν απ? την Ευρωπα?κ? Ενωση για τι? παρ?νομε? δραστηρι?τητ?? τη? στην κυπριακ? ΑΟΖ.

Η τουρκικ? κυβ?ρνηση, ?πω? ?λα δε?χνουν, συντηρε? τι? απειλ?? ?τι θα ανο?ξει τα σ?νορ? τη? και θα… πλημμυρ?σει με πρ?σφυγε? την Ελλ?δα και τι? υπ?λοιπε? ευρωπα?κ?? χ?ρε?. Λ?γα 24ωρα μετ? τι? προκλητικ?? προειδοποι?σει? του το?ρκου υπουργο? Εσωτερικ?ν Σουλε?μ?ν Σο?λο? -?πω? καμι? κυβ?ρνηση στην Ευρ?πη δεν θα αντ?ξει το κ?μα των μεταναστ?ν, για περισσ?τερο απ? ?ξι μ?νε? -?τη σκυτ?λη π?ρε ο Μεβλο?τ Τσαβο?σογλου.

Ο το?ρκο? υπουργ?? Εξωτερικ?ν απε?λησε εκ ν?ου, με συν?ντευξ? του σε τηλεοπτικ? σταθμ?, τον?ζοντα? πω? η Αγκυρα αν?στειλε τη συμφων?α επανεισδοχ?? προσφ?γων ΕΕ -?Τουρκ?α?. Η δ?λωσ? του προκ?λεσε αρχικ? σ?γχυση σε Αθ?να και Βρυξ?λλε?. Και δ?θηκε η εντ?πωση ?τι η Τουρκ?α θα γεμ?σει με πρ?σφυγε? και μεταν?στε? την Ευρ?πη. Ουσιαστικ? επρ?κειτο ?μω? για ?ντουφεκι? στον α?ρα? απ? την πλευρ? τη? Αγκυρα?. Οπω? διευκριν?στηκε προχθ?? απ? την Κομισι?ν ο Τσαβο?σογλου αναφερ?ταν σε μ?α συμφων?α Αγκυρα? -?Βρυξελλ?ν του 2014, η οπο?α ?μω? ουδ?ποτε εφαρμ?στηκε.

Τη δικ? του απ?ντηση στι? δηλ?σει? Τσαβο?σογλου περ? μονομερο?? μη εφαρμογ?? τη? συμφων?α??επανεισδοχ???ΕΕ - Τουρκ?α? ?στειλε ο αναπληρωτ?? υπουργ?? Προστασ?α? του Πολ?τη, Γι?ργο? Κουμουτσ?κο?, ο οπο?ο? ?κανε λ?γο για επαναλαμβαν?μενε? απ? το 2017 τουρκικ?? θ?σει? και αποφ?σει?. ?Οι δηλ?σει? αυτ?? του το?ρκου υπουργο? Εξωτερικ?ν δεν αφορο?ν στην εφαρμογ? τη? Κοιν?? Δ?λωση? ΕΕ ?- Τουρκ?α? του Μαρτ?ου 2016.

Η Ελλ?δα θα συνεχ?σει να τον?ζει τη σημασ?α τη? πλ?ρου? εφαρμογ?? αυτ?? τη? Κοιν?? Δ?λωση? και λαμβ?νει σχετικ?? πρωτοβουλ?ε??, σημε?ωσε. Αλλωστε, ο ?λληνα? αναπληρωτ?? υπουργ?? ε?χε επισημ?νει την περασμ?νη εβδομ?δα στο ?τυπο Συμβο?λιο των?Ευρωπα?ων?Υπουργ?ν, αρμοδ?ων για θ?ματα Εσωτερικ?ν Υποθ?σεων και Μεταναστευτικ?? Πολιτικ?? στο Ελσ?νκι, ?τι η Ευρ?πη θα πρ?πει να ε?ναι σε επαγρ?πνηση.

Οι απειλ?? τη? Τουρκ?α? που κατ? καιρο?? ?χει εξαπολ?σει για ?νοιγμα των συν?ρων τη? και για μετακ?νηση προσφ?γων και μεταναστ?ν προ? την Ευρ?πη χωρ?? ?λεγχο ε?ναι σ?γουρο πω? θα δυσχερ?νει την ?δη οριακ? κατ?σταση που επικρατε? στα νησι? του Αιγα?ου. Ε?ναι ενδεικτικ? πω? σ?μερα στα νησι? βρ?σκονται 18.720 πρ?σφυγε? - μεταν?στε?, με του? 6.542 να διαμ?νουν στο ΚΥΤ τη? Μ?ρια?, ?ταν το κ?ντρο μπορε? να φιλοξεν?σει 3.000 ?τομα. Ακ?μη πιο δ?σκολη ε?ναι η κατ?σταση στο Κ?ντρο Υποδοχ?? και Ταυτοπο?ηση? στο Βαθ? τη? Σ?μου, καθ?? σ?μερα ζουν στοιβαγμ?νοι 3.413 υπ?κοοι τρ?των χωρ?ν, αριθμ?? τουλ?χιστον πενταπλ?σιο? απ? τη δυναμικ?τητα του κ?ντρου.

?

Στ?χο? η β?ζα

Στην πραγματικ?τητα η στ?χευση τη? Αγκυρα? ε?ναι με την τακτικ? του παζαριο? και των απειλ?ν να ασκ?σει πι?σει? στην Ευρ?πη προκειμ?νου να αρθε? το καθεστ?? εισ?δου με β?ζα για του? το?ρκου? πολ?τε? (κυρ?ω? επιχειρηματ?ε? σε χ?ρε? τη? ΕΕ). Αλλωστε, στι? δηλ?σει? του ο το?ρκο? ΥΠΕΞ επιχειρο?σε να συνδ?σει τα δ?ο θ?ματα αναφ?ροντα? πω? ?η συμφων?α επανεισδοχ?? και η ?ρση τη? β?ζα? θα τεθο?ν σε ισχ? ταυτ?χρονα?.

Π?ντω?, η πρ?θεση τη? Αγκυρα? να επιμε?νει στην επιθετικ? ρητορικ? φ?νηκε και απ? τι? προχθεσιν?? δηλ?σει? του Ρετζ?π Ταγ?π Ερντογ?ν σε μ?νυμ? του για την 96η επ?τειο τη? συνθ?κη? τη? Λωζ?ννη?. Ο το?ρκο? πρ?εδρο? υποστ?ριξε πω? τα β?ματα που ?χει κ?νει η Τουρκ?α στην ανατολικ? Μεσ?γειο αποκαλ?πτουν την ευαισθησ?α τη? να προστατε?σει τα δικαι?ματα του λαο? τη? και των Τουρκοκυπρ?ων προσθ?τοντα?: ?Καμι? καθαρ? ? συγκεκαλυμμ?νη απειλ? μ?τρων δεν θα κ?νει την Τουρκ?α να εγκαταλε?ψει τη δ?καιη υπ?θεσ? τη??.