Εκε? που πα?ζουν αμ?ριμνα τα παιδι? στα ρηχ?, ακο?γονται φων?? καθ?? το βλαστ?ρι σα?, που ξεχν?ει να ελ?γχει τον βυθ?, πριν μπει στο νερ?, ?χει πατ?σει αχιν? και φυσικ? πον?ει. Τι μπορε?τε να κ?νετε για να το ανακουφ?σετε; Διατηρ?στε την ψυχραιμ?α μα?.? Το τσ?μπημα αχινο? ε?ναι απ? τα λιγ?τερο επ?πονα θαλ?σσια τσιμπ?ματα, σε σχ?ση με αυτ? τη? τσο?χτρα? ? τη? δρ?καινα?.

Μ?λι? καταλ?βετε ?τι το παιδ? π?τησε αχιν?, φροντ?στε να το προσεγγ?σετε για να το βοηθ?σετε να βγει προσεκτικ? στην παραλ?α χωρ?? να πατ?σει το πληγωμ?νο π?δι γιατ? τα σπασμ?να αγκ?θια που ?χουν χωθε? στην σ?ρκα τη? πατο?σα?, μπορε? με το περπ?τημα να μπουν ακ?μη πιο μ?σα ? να σπ?σουν και να του προκαλ?σουν ακ?μη πιο ?ντονο π?νο και να σα? δυσκολ?ψουν στην αφα?ρεση.

Στη συν?χεια αλε?ψτε την περιοχ? με τα αγκ?θια (συν?θω? ε?ναι πολλ? μα?ρα στ?γματα μ?σα στο δ?ρμα), με ελαι?λαδο για να μαλακ?σει.

Το παιδ? θα? ανακουφιστε? απ? τον π?νο ε?ν βουτ?ξει το π?δι του σε μια λεκ?νη με ζεστ? νερ?. Αφο? μαλακ?σει το δ?ρμα βγ?λτε τα αγκ?θια ?να ?να, πι?ζοντα? το κρ?α?, δεξι? και αριστερ? απ? το αγκ?θι, μ?χρι να φανε? η ?κρη του απ? το δ?ρμα. Μετ? με ?να τσιμπιδ?κι φρυδι?ν τραβ?ξτε το. Στην επιχε?ρηση καθαρισμο? τη? περιοχ?? βοηθ?ει πολ? κι ?να? μεγεθυντικ?? φακ?? για να βλ?πουμε καλ?τερα.

Υπ?ρχει και η λ?ση τη? καρφ?τσα?, την οπο?α θα πρ?πει να απολυμ?νετε προηγουμ?νω? με οιν?πνευμα, και στη συν?χεια πολ? προσεκτικ?, την πι?ζετε στη σ?ρκα και βγα?νει το αγκαθ?κι. ?ταν ολοκληρωθε? η διαδικασ?α απολυμ?νετε την περιοχ?, με πρ?σινο σαπο?νι ? οξυζεν?, για να αποφευχθε? η μ?λυνση.

Να ξ?ρετε ?τι ?ν ?χουν παραμε?νει αγκ?θια μ?σα στο δ?ρμα με τον καιρ? θα αποβληθο?ν μ?να του?. Ωστ?σο αν το παιδ? συνεχ?ζει να πον?ει, καλ? ε?ναι να επισκεφτε?τε ?να νοσοκομε?ο ? κ?ποιο γιατρ?.