Υπ?ρξε μια απ? τι? μεγαλ?τερε? επιτυχ?ε? τη? ?χρυσ??? εποχ?? του ?80 και κατ?φερε να φτ?σει μ?χρι την κορυφ? των ευρωπα?κ?ν charts , ?που και παρ?μεινε για εντυπωσιακ? μεγ?λο δι?στημα.

Το θρυλικ? ?Lost in the night? του Κ?στα Χαριτοδιπλωμ?νου που ?γραψε αναμφ?βολα ιστορ?α στην ελληνικ? μουσικ? επιστρ?φει, ανανεωμ?νο, χορευτικ?, διαχρονικ? νεανικ? και αγαπημ?νο!

Το τραγο?δι επανακυκλοφ?ρησε σ?μερα ξυπν?ντα? αναμν?σει? απ? τη δεκαετ?α του 80′!

Δε?τε το β?ντεο κλιπ:?