Σε μια εποχ? που η αλληλεγγ?η ?χει γ?νει στη χ?ρα μα? απαρα?τητη προ?π?θεση για να ξεπερ?σουμε την πολ?μορφη και πολυεπ?πεδη κρ?ση, η SEAJETS, απ? τον χ?ρο τη? Ελληνικ?? Ακτοπλο?α?, ?ρχεται να μα? θυμ?σει ?τι η θ?λασσα και οι ?νθρωπο? τη? που μπορο?ν να πα?ρνουν κρ?σιμε? πρωτοβουλ?ε? και αποφ?σει? παραμ?νουν βαθι? προσηλωμ?νοι στην προσφορ? προ? τον συν?νθρωπο.

Ο κ. Μ?ριο? Ηλι?πουλο?, τιμ?θηκε την Τετ?ρτη 24 Ιουλ?ου στην Ιερ? Μητρ?πολη Σ?ρου απ? τον Μητροπολ?τη Σ?ρου Δωρ?θεο για την πολυετ? και αξι?παινη προσφορ? του στου? κατο?κου? των Κυκλ?δων και τα νησι? του Αιγα?ου.

Τα παραπ?νω ε?ναι μ?ρο? τη? ανιδιοτελο?? προσφορ?? του και αποτ?λεσε το μεγ?λο εμπνευστ? υλοπο?ηση? πρωτοβουλι?ν κοινωνικο?, περιβαλλοντικο?, αθλητικο?, πολιτιστικο? και εκπαιδευτικο? χαρακτ?ρα που ?λαβαν χ?ρα στα νησι? του Αιγα?ου με στ?χο την κ?λυψη αναγκ?ν, τη βελτιστοπο?ηση και αναβ?θμιση τη? καθημεριν?τητα? των κατο?κων των Κυκλ?δων και των προσφερομ?νων υπηρεσι?ν. Ενδεικτικ? η πολυετ?? δωρε?ν μετακ?νηση ασθεν?ν και ασθενοφ?ρων απ? νησι? των Κυκλ?δων, προσφορ? εξειδικευμ?νου εξοπλισμο? για την εκπα?δευση των αξιωματικ?ν του εμπορικο? ναυτικο? εν? αξιοσημε?ωτη ?ταν και η συμβολ? σε συνεργασ?α με την Ελληνικ? κυβ?ρνηση στο μεταναστευτικ? ζ?τημα των τελευτα?ων ετ?ν.

Την τιμητικ? βρ?βευση αυτ?, απ? τον Μητροπολ?τη Δωρ?θεο, δ?χθηκε με σεμν?τητα ο κ. Μ?ριο? Ηλι?πουλο?, θυμ?ζοντα? για μια ακ?μη φορ? ?τι ?η κοινωνικ? ευαισθησ?α πρ?πει να αποτελε? οδηγ? και πρ?τυπο για ?λου? μα?, στην προσπ?θεια να πραγματοποιηθε? το ?ραμα που ?χουμε για την αναγ?ννηση τη? υπ?ροχη? και ?νδοξη? ορθ?δοξη? πατρ?δα? μα? με την τερ?στια ιστορ?α και πολιτισμ??.

Να σημειωθε? πω? δ?ο ημ?ρε? νωρ?τερα, ο κ. Μ?ριο? Ηλι?πουλο? βραβε?τηκε απ? τον Δ?μο Ραφ?να?, για την πολ?τιμη συνδρομ? στη δι?σωση των πληγ?ντων τη ν?χτα τη? καταστροφικ?? πυρκαγι?? στο Μ?τι αλλ? και για την συνολικ? συνδρομ? του στην ‘επ?μενη μ?ρα’ τη? περιοχ??.