Με?ωση εισφορ?ν για καλοπληρωτ??

?Δημιουργε?ται το ?Λευκ? Μητρ?ο?, στο οπο?ο θα εντ?σσονται ?σοι θα τακτοποιο?ν κανονικ? τι? υποχρε?σει? του? σε Εφορ?α και Ταμε?α?Θα εξασφαλ?ζονται προν?μια για ?σου? τηρο?ν
την εργατικ? νομοθεσ?α, εν? θα αποφε?γουν και του? ελ?γχου?

——————————-

Προχωρ?ει η αλλαγ? του Ποινικο? Κ?δικα, ?μω? στο μεταξ? οι τρομοκρ?τε? τη? 17 ΝΟΕΜΒΡΗ κατοχ?ρωσαν δικα?ωμα για βραχιολ?κι

——————————-

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

?Το μ?νυμα τη? Moody’s, η παρ?μβαση του ΣΕΒ και το ν?ο πρ?γραμμα QE τη? ΕΚΤ

——————————-

Μητσοτ?κη? και Λ?τση?
Τι συζ?τησαν π?σω απ? τι? κλειστ?? π?ρτε?

——————————-

Δικαιοσ?νη χωρ?? ασυλ?α
Σε τρει? δικογραφ?ε? ο Π. Καμμ?νο?

———————————

Κα?σωνα? στην Ευρ?πη
ΡΕΚΟΡ 2.000 ΕΤΩΝ

——————————

?ΤΑ ΝΕΑ? π?γαν και ε?δαν
το ρεσιτ?λ τη? Νεφ?λη?
στο Ζ?λτσμπουργκ