Πριν απ? τι? εκλογ?? η ΝΔ ?σ?κωσε? ψηλ? την υπ?θεση του Ελληνικο? αναδεικν?οντα? την αδυναμ?α του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρ?σει το ?ργο τη? αν?πλαση? ?αξ?α? 8 δισ. ευρ? που θα αλλ?ξει την εικ?να τη? Αττικ?? και θα εκπ?μψει θετικ? μην?ματα στο εξωτερικ? για το επενδυτικ? κλ?μα στην Ελλ?δα.

Ο ?διο? ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? ε?χε δεσμευτε? πω? μ?σα σε λ?γε? ημ?ρε? απ? την εκλογ? τη? ΝΔ στην κυβ?ρνηση θα εκδοθο?ν οι δ?ο Κοιν?? Υπουργικ?? Αποφ?σει? (ΚΥΑ) που εκκρεμο?ν ?στε να προχωρ?σει ο διαγωνισμ?? για την ?δεια καζ?νο -?βασικ? προαπαιτο?μενο για το σ?νολο του project -?και θα αλλ?ξει η ΚΥΑ για το Μητροπολιτικ? Π?ρκο που εκδ?θηκε επ? ΣΥΡΙΖΑ αλλ? αντ? να ?λυνε θ?ματα, δημιο?ργησε περισσ?τερα προβλ?ματα στην επ?νδυση.

Ετσι, μετ? την αν?ληψη τη? διακυβ?ρνηση? απ? τη ΝΔ το Ελληνικ? ?χει αναδειχθε? σε με?ζονα προτεραι?τητα και εκτ?? απ? τον αρμ?διο υπουργ? Αν?πτυξη? και Επενδ?σεων Αδωνι Γεωργι?δη με την επιτ?χυνση των διαδικασι?ν τη? επ?νδυση? ασχολε?ται ο υπουργ?? Επικρατε?α? Γι?ργο? Γεραπετρ?τη?, o υφυπουργ?? παρ? τω Πρωθυπουργ? Ακη? Σκ?ρτσο? και ο πρ?εδρο? του ΤΕΕ Γι?ργο? Στασιν?? ω? σ?μβουλο? τη? κυβ?ρνηση? για το συγκεκριμ?νο ?ργο.

-Τι συμφ?νησαν για το μεγαλ?πνοο ?ργο ο πρωθυπουργ?? και ο ιδιοκτ?τη? τη? Lamda Development

-Οι εξελ?ξει? στα Ελληνικ? Πετρ?λαια

-Τι θα γ?νει με τι? ?δεια καζ?νο στο Ελληνικ?