Την κλειστ? Αμμ?χωστο επισκ?φθηκαν την περασμ?νη Τρ?τη ο ?πρωθυπουργ??? και ο Τουρκοκ?πριο? ?ΥΠΕΞ? ?στε να επιθεωρ?σουν την περιοχ?, μ?λι? ?να μ?να μετ??την ?γκριση τη? κυβ?ρνηση? του Ψευδοκρ?του? για τον διορισμ? ομ?δα? εμπειρογνωμ?νων, η οπο?α θα διεξ?γει μελ?τη στην περ?κλειστη π?λη.

Η τουρκοκυπριακ? ιστοσελ?δα, Μπα?ρ?κ, αναφ?ρει πω? η επ?σκεψη στην Αμμ?χωστο ?γινε την Τρ?τη και μαζ? με του? Τατ?ρ και Οζερσ?ι ?ταν και ο διοικητ?? των τουρκικ?ν δυν?μεων ασφαλε?α?, ταξ?αρχο? Τεβφ?κ Αλγκ?ν και ο επ?ση? ταξ?αρχο?, Τζεμ?λ Βολκ?ν.

Τι? επ?μενε? ημ?ρε? αναμ?νεται να μπει ξαν? στην Αμμ?χωστο και η ομ?δα εμπειρογνωμ?νων ?στε να αρχ?σει τι? εργασ?ε?.

Προκλητικ? ?ταν και η δ?λωση του Οζερσ?ι στο Facebook, ο οπο?ο? αν?φερε πω? ?θα ξεκιν?σουν εντατικ?? εργασ?ε? προκειμ?νου να ανο?ξει και π?λι η π?λη.

Bu sabahtan itibaren Kapal? Mara? Envanter Komisyonu b?lgeye girerek saha ?al??mas?na ba?lam?? durumdad?r. 45 y?l aradan…

Δημοσιε?τηκε απ? Kudret ?zersay στι??Π?μπτη, 25 Ιουλ?ου 2019

?Απ? σ?μερα η επιτροπ? απογραφ?? ?χει εισ?λθει στην περιοχ?. Επειτα απ? 45 χρ?νια, για πρ?τη φορ? μια τ?σο μεγ?λη αντιπροσωπε?α μελετ? στην περ?κλειστη π?λη? σημει?νει ο Κουντρ?τ Οζερσ?ι και συνεχ?ζει: ?Αυτ? το μ?ρο? θα μπορο?σε να γ?νει αν?σα τ?σο για την Αμμ?χωστο?.

Σημει?νεται πω? αυτ? δεν ε?ναι η πρ?τη επ?σκεψη του Ψευδοκρ?του? στην Αμμ?χωστο, καθ?? αρχ?? του μ?να, ο Τουρκοκ?πριο? ΥΠΕΞ ε?χε αναρτ?σει φωτογραφ?ε? απ? την επ?σκεψ? του στην ?ρημη π?λη.

Στι? φωτογραφ?ε? απ? τι? 2 Ιουλ?ου, ο Οζερσ?ι φα?νεται π?νω σε μ?α ταρ?τσα κτιρ?ου να παρατηρε? την π?λη- φ?ντασμα τη? Αμμοχ?στου.

Ολε? οι περιουσ?ε?

?πω? αναφ?ρεται στην ιστοσελ?δα του NTV, ο Κουντρ?τ Οζερσ?ι ε?πε ?τι το ψευδοκρ?το?, πριν κ?νουν ?να β?μα θα πρ?πει να δουν την κατ?σταση των περιουσι?ν, ?που αν?καν στου? παλιο?? ιδιοκτ?τε?, του? Ελληνοκ?πριου??. Σημαντικ?, πρ?σθεσε, ε?ναι το γεγον?? ?τι ?λαβαν απ?φαση να κ?νουν την εργασ?α αυτ? τη? καταγραφ?? χωρ?? να παραβιαστο?ν τα ατομικ? αλλ? και τα περιουσιακ? δικαι?ματα του ΕΒΚΑΦ (?δρυμα Βακουφ?ων).

?Τ?ρα προχωρ?με στην εφαρμογ?. Θα κ?νουμε σιγ? σιγ? ?ρευνα επ? του εδ?φου? για την κατ?σταση αυτ?ν των κτιρ?ων, τη? υποδομ?? τη? π?λη?, την κατ?σταση των τουριστικ?ν καταλυμ?των. Μετ? την ολοκλ?ρωση αυτ? τη? ?ρευνα? θα αποφασ?σουμε με ποιον τρ?πο τα κλειστ? Βαρ?σια θα αποτελ?σουν μ?ρο? τη? κοινωνικ?? ζω??. Τη στασιμ?τητα των κλειστ?ν Βαρωσ?ων, το να με?νουν ?τσι, δεν το δεχ?μαστε?.

Δεν μπορε?, ε?πε, να συνεχ?σει να ε?ναι στρατιωτικ? περιοχ? και οι ?νθρωποι που ?χουν δικα?ωμα στι? περιουσ?ε? εκε? να μην ?χουν καν?να δεσμ?/επαφ?. Θα κ?νουμε την περιοχ? μ?ρο? τη? κοινωνικ?? ζω?? των ανθρ?πων. ?Αυτ? θα γ?νει μονομι?? ? σταδιακ?, θα το αποφασ?σουμε αν?λογα με τα αποτελ?σματα τη? εργασ?α? που γ?νεται. Η σημεριν? κατ?σταση δεν θα συνεχιστε??.

Δεν ε?ναι πολ? ρεαλιστικ?, σημε?ωσε, να συμβε? αυτ? μια φορ? – να ανο?ξουν δηλαδ? τα Βαρ?σια στην ολ?τητ? του? μονομι?? – ?σω? σταδιακ?, συμπλ?ρωσε. Σε κ?θε περ?πτωση η σημεριν? κατ?σταση δεν θα συνεχιστε? και ω? ?κυβ?ρνηση? ε?ναι αποφασισμ?νοι να μην επιτρ?ψουν το στ?του? κβο να συνεχιστε?, ?να σπ?σουμε αυτ? την δομ??.