Ο Ατρ?μητο? στο ντεμπο?το του Γι?ννη Αναστασ?ου στον π?γκο του π?ρε πολ? σημαντικ? ν?κη εκτ?? ?δρα? επ? τη? Ντουν?ισκα Στρ?ντα κ?νοντα? σημαντικ? πρ?το β?μα πρ?κριση? στον 3ο?προκριματικ? γ?ρο του Europa League.

Ο προπονητ?? των Περιστεριωτ?ν δεν ?κρυψε την ικανοπο?ησ? του στη συν?ντευξη Τ?που, αναλ?οντα? τα σημε?α κλειδι? τη? αναμ?τρηση? και κρατ?ντα?… χαμηλ? την μπ?λα εν?ψει τη? ρεβ?ν? στο Περιστ?ρι σε μια εβδομ?δα.

Αναλυτικ? οι δηλ?σει? Αναστασ?ου για:

Την εικ?να του ματ?: ?Τα παιχν?δια αυτ? την περ?οδο δεν ε?ναι ε?κολα, πα?ζαμε με πιο ?τοιμη ομ?δα κι αυτ? φ?νηκε, αλλ? ανταποκριθ?καμε σωστ?. Ε?χε τον ?λεγχο, αλλ? ?μασταν καλ?τεροι σημει?σαμε δ?ο γκολ, θα μπορο?σαμε να σκορ?ρουμε και κ?ποιο ακ?μα, κρατ?με τη ν?κη και την εικ?να που ε?χαμε και ?λη μα? η προσοχ? τ?ρα ε?ναι στο επ?μενο παιχν?δι?.

Το κλειδ? τη? ν?κη?: ?Η οργ?νωσ? μα?. ?μασταν καλ? οργανωμ?νοι και αποτελεσματικο? στι? επιθ?σει?, β?λαμε ?να γκολ ε?χαμε ?να δοκ?ρι και πολλ?? ευκαιρ?ε?, δεν ?ταν ?λοι ?τοιμοι αλλ? βγ?λαμε αντ?δραση κι αυτ? ?ταν το πιο σημαντικ??.

Το αν ανησ?χησε σε κ?ποιο σημε?ο τη? αναμ?τρηση?: ?Απ? το 60′ ?ω? το 70′ που χ?ναμε ε?κολα την μπ?λα, εκε?νο το δεκ?λεπτο δεν βγ?λαμε την ηρεμ?α που θ?λαμε και δε?ξαμε κ?ποια κομμ?τια κ?πωση?. ?ταν κ?πω? αναμεν?μενο, ?μω? επαν?λθαμε και στο τ?λο? αν ?μασταν λ?γο πιο τυχερο? θα μπορο?σαμε να ?χουμε σημει?σει κ?ποιο ακ?μα γκολ?.

Το μ?νυμα που στ?λνει στον κ?σμο εν?ψει τη? ρεβ?ν? στο Περιστ?ρι: ?Π?ντα ε?ναι σημαντικ? να κερδ?ζει? ευρωπα?κ? παιχν?δια και ειδικ? εκτ?? ?δρα? και θ?λω να πω πω? ?λοι προσπαθο?με για το καλ?τερο, πρ?πει να ε?μαστε προσηλωμ?νοι ?χουμε δει στο παρελθ?ν να ?ρχονται ανατροπ??, γι’ αυτ? πρ?πει να πο?με ?τι ?χουμε να πο?με την επ?μενη Π?μπτη. Να ?χουμε π?ρει το αποτ?λεσμα και να μπορο?με να πο?με το κ?τι παραπ?νω. Θ?λουμε του? οπαδο?? κοντ? μα? να μα? στηρ?ξουν και ?λοι μαζ? να κ?νουμε το επ?μενο β?μα, γιατ? αυτο? ε?ναι η δ?ναμη τη? ομ?δα??.

Το π?σο περ?φανο? αισθ?νεται για του? ποδοσφαιριστ?? του: ?Τον?σαμε π?σο σημαντικ? ε?ναι αυτ? τα παιχν?δια. Δεν μπορε?? να ε?σαι ?τοιμο? απ? πλευρ?? φυσικ?? κατ?σταση?, μιλ?σαμε με ?λου? ξεχωριστ? και μαζ? και τον?σαμε την σημασ?α του αγ?να. Βγ?λανε ψυχ? μ?χρι το τελευτα?ο λεπτ?. Ε?ναι μια σημαντικ? ν?κη, αλλ? το τελικ? β?μα να γ?νει την επ?μενη εβδομ?δα. Πρ?πει να ε?μαστε προσηλωμ?νοι, δεν ?χουμε καταφ?ρει τ?ποτα ακ?μα, και την επ?μενη Π?μπτη θα μπορο?με να πο?με περισσ?τερα?.