Το πολυπ?θητο ν?ο ?λ?μιτ απ? δεν ?ρθε για τη Μαγδαλην? Τσι?ρη στον τελικ? του σ?νθετου ατομικο? νεαν?δων, στο Ολυμπιακ? Φεστιβ?λ Ευρωπα?κ?? Νε?τητα? “EYOF 2019” του Μπακο?, ?που η 15χρονη Ελλην?δα αθλ?τρια κατ?λαβε την 21η θ?ση, χωρ?? π?ντω? αυτ? να μει?σει τη δεδομ?νη επιτυχ?α τη? εισ?δου τη? στην 24?δα των φιναλ?στ και την εξαιρετικ? συνολικ? παρουσ?α τη? στη διοργ?νωση.

Η Τσι?ρη συγκ?ντρωσε 47,400 βαθμο?? στο τελικ? του σ?νθετου (?λμα: 13,700 β., ασ?μμετροι ζυγο?: 12,300 β., δοκ?? ισορροπ?α?: 9,800 β., ?δαφο?: 11,600 β.) και τερμ?τισε 21η, με τη χαμηλ? βαθμολογ?α τη? στη δοκ? να τη? στερε? τη δυνατ?τητα να μπει στο ?τοπ 12?, αν ?χι ακ?μα ψηλ?τερα.

Μ?α ημ?ρα νωρ?τερα, στον προκριματικ? τη? Τετ?ρτη? (24/07), η κ?τοχο? του πανελλ?νιου τ?τλου στην κατηγορ?α νεαν?δων ε?χε καταλ?βει την 9η θ?ση με 50,600 βαθμο??.

Νικ?τρια στο σ?νθετο ατομικ? νεαν?δων στο Ολυμπιακ? Φεστιβ?λ Ευρωπα?κ?? Νε?τητα? αναδε?χθηκε με μεγ?λη διαφορ? η Ρωσ?δα Βικτ?ρια Λιστο?νοβα (56,000 β.), αφ?νοντα? πιο π?σω τη Βρεταν?δα Οντ?ν Ατσαμπ?νγκ (52,950 β.) και την επ?ση? Ρωσ?δα Γι?να Βορ?να (52,550 β.).