Απ? 110 ω? και 250 πρ?σφυγε? — κατ? τι? θεαματικ? διαφορετικ?? εκτιμ?σει? που δ?θηκαν χθε? στη δημοσι?τητα απ? διαφορετικ?? πηγ?? — αγνοο?νται μετ? το ναυ?γιο χθε? Π?μπτη δεμ?νων μεταξ? του? πλεο?μενων στη Μεσ?γειο, ανοικτ? τη? Λιβ?η?, ?που εκτυλ?χθηκε μια τραγωδ?α την οπο?α ο Οργανισμ?? Ηνωμ?νων Εθν?ν χαρακτ?ρισε ?τη χειρ?τερη? του ε?δου? φ?το?.

Σ?μφωνα με τον Διεθν? Οργανισμ? Μεταν?στευση? (ΔΟΜ), ?λλοι σχεδ?ν 150 απ? του? πρ?σφυγε? σε πλεο?μενο στα ανοικτ? τη? λιβυκ?? π?λη? Χομ? (δυτικ?) διασ?θηκαν.

Το λιβυκ? ναυτικ?, στο οπο?ο υπ?γεται διοικητικ? η ακτοφυλακ?, ανακο?νωσε ?τι θα οδηγηθο?ν σε κ?ντρα κρ?τηση? παρ?τυπων πρ?σφυγε? — ?που επικρατο?ν συνθ?κε? τι? οπο?ε? επικρ?νουν πολ? συχν? ΜΚΟ και διεθνε?? οργανισμο?.

Ο ΔΟΜ και το λιβυκ? πολεμικ? ναυτικ? ?δωσαν αρκετ? διαφορετικ?? εκτιμ?σει? για τον αριθμ? των αγνοουμ?νων και των διασωθ?ντων στα ανοικτ? τη? Λιβ?η?, χ?ρα? που παραμ?νει βυθισμ?νη στο χ?ο? απ? το 2011, με τι? αμε?λικτε? συγκρο?σει? για την εξουσ?α να συνεχ?ζονται και ?νοπλε? ομ?δε? να προσπαθο?ν να επιβ?λλουν η καθεμι? τον δικ? τη? ν?μο.

Σ?μφωνα με μια εκπρ?σωπο του γραφε?ου του ΔΟΜ στη Λιβ?η, 145 προσφυγε? διασ?θηκαν και μεταφ?ρθηκαν στη Χομ?, 120 χλμ. ανατολικ? τη? Τρ?πολη?. Ορισμ?νοι επιζ?σαντε? αν?φεραν πω? ακ?μη 150 πρ?σφυγε? επ?βαιναν στο δικ? του? πλεο?μενο.

Ο Αγιο?μπ Κ?σεμ, εκπρ?σωπο? του πολεμικο? ναυτικο? τη? Λιβ?η?, απ? τη δικ? του πλευρ? αν?φερε πω? ?διασ?θηκαν 134 πρ?σφυγε? και ανασ?ρθηκε ?να πτ?μα, εν? ?λλοι 115 μεταν?στε? αγνοο?νται?.

Στου? διασωθ?ντε? συγκαταλ?γονται πολ?τε? τη? Ερυθρα?α?, του Σουδ?ν αλλ? και Παλαιστ?νιοι, που επρ?κειτο να μεταφερθο?ν σε ?κ?ντρα υποδοχ???, πρ?σθεσε.

?να κ?ντρο κρ?τηση? στην Τατζο?ρα, στην Τρ?πολη, που τελε? υπ? πολιορκ?α απ? τον Απρ?λιο, βομβαρδ?στηκε νωρ?τερα αυτ?ν τον μ?να, με αποτ?λεσμα να χ?σουν τη ζω? του? δεκ?δε? πρ?σφυγε?.

Η ομ?δα τη? μη κυβερνητικ?? οργ?νωση? Γιατρο? Χωρ?? Σ?νορα (Médecins sans Frontières, MSF) ωστ?σο ?κανε λ?γο, επικαλο?μενη επ?ση? μαρτυρ?ε? ναυαγ?ν που διασ?θηκαν, ?τι οι πρ?σφυγε? που ε?χαν επιβιβαστε? σε τρ?α πλεο?μενα δεμ?να αν?μεσ? του? για να προσπαθ?σουν να φθ?σουν στι? ακτ?? τη? Ιταλ?α? ?ταν περ?που 400, κ?τι που σημα?νει ?τι αγνοο?νται τουλ?χιστον 250 ?νθρωποι στη Μεσ?γειο.

Ο Ζουλι?ν Ρεκμ?ν, ο επικεφαλ?? τη? αποστολ?? των MSF για τη Λιβ?η, που ?χει την ?δρα τη? στην Τ?νιδα, αν?φερε ?τι διασωθ?ντε? ε?παν πω? αυτο? που του? βο?θησαν αρχικ? ?ταν ψαρ?δε?, ?χι η λιβυκ? ακτοφυλακ?.

?Οι ?νθρωποι ?ταν σε κατ?σταση σοκ. ?να? ?νδρα? που τον ?βγαλαν απ? το νερ? εν? πνιγ?ταν ε?δε ?λη του την οικογ?νεια να χ?νεται?, δ?λωσε και πρ?σθεσε πω? ?χουν σωθε? ελ?χιστα παιδι?: ?Προφαν??, πολλ? ?λλα χ?θηκαν?.

Το ν?ο πολ?νεκρο ναυ?γιο αυξ?νει τον απολογισμ? των θυμ?των στη Μεσ?γειο φ?το? σε π?νω απ? 600 νεκρο?? και σημα?νει πω? το 2019 οδε?ει για γ?νει η ?κτη συναπτ? χρονι? που θα καταγραφο?ν π?νω απ? 1.000 στο πλα?σιο τη? κρ?ση? των προσφ?γων, σ?μφωνα με την ?πατη Αρμοστε?α του ΟΗΕ για του? Πρ?σφυγε?.