Συγκλονιστικ?? εικ?νε? κατ?γραψε ο φωτογραφικ?? φακ?? στην Ιντλ?μπ τη? Συρ?α?. ?να πεντ?χρονο κοριτσ?κι προσπ?θησε δ?νοντα? κ?θε ικμ?δα τη? δ?ναμ?? του να σ?σει απ? τα συντρ?μια κτιρ?ου την μ?λι? 7 μην?ν αδελφ? του η οπο?α ε?χε καταπλακωθε?

Σ?μφωνα με τα ξ?να μ?σα, η 5χρονη Ριχ?μ κρ?τησε ?σο μπορο?σε απ? τα ρο?χα την αδελφ? τη? Το?κα. Ωστ?σο οι δυν?μει? τη? την εγκατ?λειψαν μετ? απ? λ?γο με αποτ?λεσμα το μωρ? να π?σει στο κεν? και να μεταφερθε? στο νοσοκομε?ο σε κρ?σιμη κατ?σταση.

Στην φωτογραφ?α-σοκ φα?νεταικαι ο πατ?ρα?, ο οπο?ο? ?ντρομο? ουρλι?ζει βλ?ποντα? το ?να του παιδ? να ε?ναι καταπλακωμ?νο απ? τα συντρ?μμια και το ?λλο να κρ?μεται στο κεν?.

Τι λ?ει δημοσιογρ?φο? που βρ?θηκε στο σημε?ο

Ο δημοσιογρ?φο?, ον?ματι Μπασ?ρ αλ-Σε?χ που ?ταν στο σημε?ο, αν?φερε πω? τα μικρ? κορ?τσια βρ?θηκαν σε αυτ? την τραγικ? κατ?σταση ?πειτα απ? τον βομβαρδισμ? και π?φτοντα? κυριολεκτικ? στο κεν? απ? τον π?μπτο ?ροφο. Οπω? περιγρ?φει, τα μικρ? κοριτσ?κια ο?ρλιαζαν και καλο?σαν σε βο?θεια.

Ο δημοσιογρ?φο? αφο? απαθαν?τισε την στιγμ?, ?κλεισε αμ?σω? μετ? την μηχαν? του και ?τρεξε να βοηθ?σει μαζ? με του? ?νδρε? των σωστικ?ν συνεργε?ων.

Σ?μφωνα με την Daily Mail η πεντ?χρονη Ριχ?μ δεν βρ?σκεται πια στη ζω?, καθ?? κατ?ληξε στα τρα?ματ? τη? λ?γη ?ρα αργ?τερα και αφο? ε?χε μεταφερθε? στο νοσοκομε?ο. Απ? την ?λλη το επτ? μην?ν κορ?τσι βρ?σκεται σε κρ?σιμη κατ?σταση.

Ωστ?σο οι πληροφορ?ε? ε?ναι συγκεχυμ?νε?, καθ?? συριακ? μ?σο μεταδ?δει πω? τα κορ?τσια μεταφ?ρθηκαν στο νοσοκομε?ο και ?τι η κατ?στασ? του? ε?ναι μεν σοβαρ?, αλλ? κρ?νεται σταθερ?.

?Τα παιδι? μεταφ?ρθηκαν στην Ερυθρ? Ημισ?ληνο, ?που του? ενημ?ρωσαν πω? δεν μπορο?ν να βοηθ?σουν και στη συν?χεια μετακιν?θηκαν σε ?λλο νοσοκομε?ο τη? π?λη? τη? Συρ?α??, αναφ?ρει το συριακ? δημοσ?ευμα.

Απ? την επ?θεση, σ?μφωνα με το SY-24 σκοτ?θηκε μια γυνα?κα και το παιδ? τη? – η Daily Mail την αναφ?ρει ω? μητ?ρα των παιδι?ν – και π?ντε ακ?μη πολ?τε?, μεταξ? των οπο?ων και τα παιδι? τη? συγκεκριμ?νη? πολυκατοικ?α?.