?Ο ν?ο? ?λληνα? πρωθυπουργ?? υποσχ?θηκε φορολογικ?? ελαφρ?νσει?. Θ?λει περισσ?τερη ελευθερ?α κιν?σεων για τον προ?πολογισμ?? αναφ?ρει σε ρεπορτ?ζ η Frankfurter Allgemeine Zeitung. ?Το ερ?τημα ε?ν πρ?πει να γ?νουν εκπτ?σει? ω? προ? την επ?τευξη των δημοσιονομικ?ν στ?χων τη? ν?α? ελληνικ?? κυβ?ρνηση?, βρ?σκεται στην κορυφ? των πολιτικ?ν συζητ?σεων στην Αθ?να.

Ωστ?σο, ω? προ? το θ?μα αυτ? υπ?ρχουν πολ? διαφορετικ?? εκτιμ?σει? οικονομολ?γων? σημει?νει η FAZ, υπενθυμ?ζοντα? ?τι και η καγκελ?ριο? Μ?ρκελ στην τελευτα?α συν?ντευξη τ?που πριν τι? καλοκαιριν?? διακοπ?? ε?χε δηλ?σει: ?Το γεγον?? και μ?νο ?τι ?χει αλλ?ξει η κυβ?ρνηση στην Ελλ?δα δεν αποτελε? λ?γο για την αλλαγ? των δημοσιονομικ?ν στ?χων?.

Σ?μφωνα με τη γερμανικ? εφημερ?δα ?αυτ?? που με κ?θε τρ?πο πι?ζει για τη με?ωση των δημοσιονομικ?ν στ?χων που ?χουν συμφωνηθε? με του? πιστωτ?? ε?ναι ο ν?ο? υπ. Οικονομικ?ν Χρ?στο? Στα?κο?ρα?, που ε?ναι και καθηγητ?? Οικονομικ?ν. Σ?μφωνα με την ?ποψ? του, η προηγο?μενη κυβ?ρνηση του Αλ?ξη Τσ?πρα, επιβ?λλοντα? υψηλο?? φ?ρου? στη μεσα?α τ?ξη, στ?ρησε την οικονομ?α τη? χ?ρα? απ? πολλ?? ευκαιρ?ε? αν?πτυξη? Ο υπ. Οικονομικ?ν καταλ?γει στο συμπ?ρασμα ?τι η οικονομ?α θα μπορο?σε να αναπτυχθε? πολ? καλ?τερα με τη με?ωση τη? φορολογικ?? επιβ?ρυνση??.

Το ?ρθρο, ?πω? αναφ?ρει η DW, παραθ?τει τι? απ?ψει? Ελλ?νων οικονομολ?γων, ?πω? του Δημ?τρη Μαλλιαρ?πουλου, επικεφαλ?? οικονομολ?γου τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο?, ο οπο?ο? σ?μφωνα με την FAZ ε?ναι ο ?νθρωπο? που προσ?φερε ?τη θεωρητικ? β?ση για την επιθυμ?α με?ωση? των δημοσιονομικ?ν στ?χων?. Ο ?διο? συσχετ?ζει ?μεσα τον πρ?σθετο χ?ρο για δημοσιονομικο?? ελιγμο?? τη? κυβ?ρνηση? με την πρ?σθετη αν?πτυξη. Απ? την ?λλη πλευρ? παρατ?θεται και η ?ποψη του καθηγητ? Οικονομικ?ν στο Παν. Λειψ?α?, Σπυρ?δωνα Παρασκευ?πουλου, ο οπο?ο? βλ?πει με ?σκεπτικισμ?? ?να τ?τοιο ενδεχ?μενο.

Σ?μφωνα με τον ?διο, ?ακ?μη κι αν παραμε?νουν αμετ?βλητοι οι δημοσιονομικο? στ?χοι, το ελληνικ? χρ?ο? δεν θα μειωθε? αλλ? θα αυξηθε? και ?τι ενδεχομ?νω? η Ελλ?δα το 2022 να χρειαστε? ?να ν?ο πρ?γραμμα δι?σωση?.

T?λο? με σκεπτικισμ? εκφρ?ζεται και ο επικεφαλ?? οικονομολ?γο? τη? Commerzbank Γεργκ Κρ?μερ. Ο γερμαν?? οικονομολ?γο? ε?ναι ?καχ?ποπτο?? απ?ναντι σε ?μηχανικο? τ?που εξισ?σει? για περισσ?τερη αν?πτυξη? και εκτιμ? ?τι η Ελλ?δα ?πρ?πει πρ?τα να παρουσι?σει πειστικ?? μεταρρυθμ?σει?? και ?στη συν?χεια θα μπορο?σαν ?σω? να λειτουργ?σουν οι φορολογικ?? ελαφρ?νσει??.