Ο Σ?νδεσμο? Ελλ?νων Βατραχανθρ?πων με τη στ?ριξη του Δ?μου Πειραι?, καθ?ρισε σ?μερα τον βυθ? τη? θ?λασσα? στην πλαζ Βοτσαλ?κια, απ? κ?θε ε?δου? απορρ?μματα, απ?βλητα και ?λλα φερτ? υλικ?, τα οπο?α προκαλο?ν ρ?πανση στο θαλ?σσιο περιβ?λλον.

Η δρ?ση αυτ?? ?ταν ?λλη μια οικολογικ? πρωτοβουλ?α του Συνδ?σμου Ελλ?νων Βατραχανθρ?πων, ο οπο?ο? προσφ?ρει εθελοντικ? τι? γν?σει? και τι? υπηρεσ?ε? του, ?στ?λνοντα? ταυτ?χρονα και οικολογικ? μην?ματα ?ευαισθητοπο?ηση? των πολιτ?ν? για την προστασ?α του περιβ?λλοντο?.

Στον καθαρισμ? του βυθο? τη? θ?λασσα? στα Βοτσαλ?κια ?παρευρ?θηκαν ο Αντιδ?μαρχο? Περιβ?λλοντο? και Πρασ?νου κ. Στα?ρο? Βο?δονικ?λα? και ο Γενικ?? Γραμματ?α? του Δ?μου κ. Βασ?λη? Ταταρ?πουλο?.

Ο ?Αντιδ?μαρχο? Περιβ?λλοντο? και Πρασ?νου κ. Στα?ρο? Βο?δονικ?λα? σε δ?λωσ? του τ?νισε:

?Η σημεριν? δρ?ση?ε?ναι μ?α σημαντικ? πρωτοβουλ?α του Συνδ?σμου Ελλ?νων Βατραχανθρ?πων. Προσωπικ? ω? Αντιδ?μαρχο? Περιβ?λλοντο? τη? π?λη? του Πειραι? νι?θω υπερ?φανο? που υπ?ρχουν τ?τοιοι θεσμο? που ?ενδιαφ?ρονται για την προστασ?α του περιβ?λλοντο?. Σ?μερα ?θα γ?νει ?να? εν?λιο? ?καθαρισμ?? εδ? στα Βοτσαλ?κια, τη μεγ?λη πλαζ του Πειραι?, για να ευαισθητοποι?σει του? πολ?τε? του Πειραι? και ?λου? εμ?? που πολιτευ?μαστε στον? χ?ρο, γ?ρω απ? τη μεγ?λη σημασ?α που ?χει η προστασ?α του περιβ?λλοντο?.

? Με τον? Σ?νδεσμο Ελλ?νων Βατραχανθρ?πων με συνδ?ει και ?να δε?τερο γεγον??: Προ?ρχομαι απ? τι? Ειδικ?? Δυν?μει? του Λιμενικο? Σ?ματο? που επ? πολλ? χρ?νια στον τομ?α αυτ? τη? προστασ?α? του περιβ?λλοντο? γ?νεται ??να μεγ?λο ?ργο, κι υπ?ρχει μια μεγ?λη προσφορ?. Πραγματικ? νι?θω υπερ?φανο? για αυτ?? τι? πρωτοβουλ?ε? και καλ? και του? πολ?τε? του Πειραι? να συμμετ?χουν σε κ?θε τ?τοια προσπ?θεια?.

Ο Πρ?εδρο? του Συνδ?σμου Ελλ?νων Βατραχανθρ?πων, αρχιπλο?αρχο? εν αποστρατε?α, Αλ?ξανδρο? Παλατιαν??, δ?λωσε:

?Στο πλα?σιο τη? καλ?? συνεργασ?α? που ?χουμε μ?χρι τ?ρα με τον Δ?μο Πειραι? αναλαμβ?νουμε, για δε?τερη φορ? φ?το?, πρωτοβουλ?α για μια τ?τοια οικολογικ? δρ?ση.? Ε?ναι μ?α κ?νηση την οπο?α? τη συνεχ?ζουμε κ?θε χρ?νο αρκετ?? φορ??. ?Στα τ?λη Αυγο?στου με αρχ?? Σεπτεμβρ?ου θα επαναλ?βουμε ?λλη οικολογικ? δραστηρι?τητα με στ?χο την αναβ?θμιση του Πειραι?.

? Σ?μερα θα βουτ?ξουν δ?κα ζευγ?ρια δ?τε?, παλιο? βατραχ?νθρωποι, οι? οπο?οι θα καθαρ?σουν και θα συλλ?ξουν ?, τι απορρ?μματα και πλαστικ? βρουν, που υπ?ρχουν στο βυθ? τη? θ?λασσα?. Στη συν?χεια θα τα παραδ?σουμε στον Δ?μο Πειραι?, ο οπο?ο? ?θα κ?νει την οικολογικ? διαχε?ριση του??.