Θ?μα χρ?νου ε?ναι η ?κδοση τη? ψηφιακ?? σ?νταξη?, μετ? το αποτ?λεσμα τη? χθεσιν?? διυπουργικ?? σ?σκεψη? μεταξ? των υπουργε?ων Εσωτερικ?ν, Εργασ?α? και Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση?, κατ? τη δι?ρκεια τη? οπο?α? αποφασ?στηκε η επιτ?χυνση τη? διαδικασ?α? ?κδοση? συντ?ξεων, μ?σω τη? εισαγωγ?? του αριθμο? ΑΜΚΑ στη β?ση δεδομ?νων του πληροφοριακο? συστ?ματο? ?Μητρ?ο Πολιτ?ν?.

Στη δι?πουργικ? σ?σκεψη που ?γινε στο υπουργε?ο Εσωτερικ?ν με του? αρμ?διου? υπουργο?? Τ?κη Θεοδωρικ?κο, Γι?ννη Βρο?τση και Κυρι?κο Πιερρακ?κη ?ναψε το πρ?σινο φω? για την ψηφιακ? σ?νταξη που θα λ?σει το πρ?βλημα.

Συγκεκριμ?να το 35% των ν?ων συντ?ξεων θα εκδ?δεται ψηφιακ? σε 11 μ?νε? και 90% μ?χρι το 2021. Μ?σω τη? εισαγωγ?? του ΑΜΚΑ το οπο?ο θα αναγρ?φεται υποχρεωτικ? στη β?ση δεδομ?νων του πληροφοριακο? συστ?ματο? ?Μητρ?ο Πολιτ?ν? θα επιταχυνθε? η ?λη διαδικασ?α.

?τσι οι φορε?? κοινωνικ?? ασφ?λιση? θα μπορο?ν να ψηφιοποιο?ν ?λα τα δεδομ?να ?στε αυτοματοποιημ?να και γρ?γορα να βγα?νει η σ?νταξη.

Σ?μφωνα με το υπουργε?ο Εργασ?α?, με αυτ?ν τον τρ?πο, τα πληροφοριακ? συστ?ματα του υπουργε?ου και, συγκεκριμ?να, οι φορε?? κοινωνικ?? ασφ?λιση?, θα μπορο?ν να λαμβ?νουν την πληροφορ?α και να ψηφιοποιο?ν ?λα τα δεδομ?να, προκειμ?νου να γ?νεται πλ?ον αυτοματοποιημ?να και σε ελ?χιστο χρ?νο η ?κδοση τη? ψηφιακ?? σ?νταξη?.

Στο πλα?σιο αυτ?, αναμ?νεται να κατατεθε? ?μεσα σχετικ? δι?ταξη σε νομοσχ?διο, που θα καθιστ? υποχρεωτικ? την αναγραφ? του αριθμο? ΑΜΚΑ του κ?θε πολ?τη στα πιστοποιητικ? και στι? βεβαι?σει? που εκδ?δονται ηλεκτρονικ? απ? το ?Μητρ?ο Πολιτ?ν?, το οπο?ο βρ?σκεται υπ? την εποπτε?α του υπουργε?ου Εσωτερικ?ν και λαμβ?νει δεδομ?να απ? τα Κ?ντρα Εξυπηρ?τηση? του Πολ?τη, του? δ?μου?, τα ληξιαρχε?α, κτλ.

Επιπλ?ον, το υπουργε?ο Εργασ?α?, ?πω? αναφ?ρει το ΑΠΕ σκοπε?ει να αξιοποι?σει το πληροφοριακ? σ?στημα ?ΑΤΛΑΣ? για τη σταδιακ? ψηφιοπο?ηση των συντ?ξεων. Ουσιαστικ?, ?πω? αναφ?ρει το υπουργε?ο Εργασ?α?, με το σ?στημα ?ΑΤΛΑΣ?, το οπο?ο συγκεντρ?νει την ασφαλιστικ? ιστορ?α και την ασφαλιστικ? ικαν?τητα για ?λου? του? ασφαλισμ?νου? τη? χ?ρα?, θα δημιουργηθε? ο ψηφιακ?? ατομικ?? λογαριασμ?? ασφ?λιση?, δηλαδ? μ?α μορφ? ηλεκτρονικο? ασφαλιστικο? ?βιογραφικο??, θα ψηφιοποιηθε? και θα μηχανογραφηθε? ?λο το κανονιστικ? πλα?σιο τη? θεμελ?ωση? και απονομ?? συντ?ξεων, πραγματοποι?ντα?, ?τσι, το πρ?το β?μα για τον ψηφιακ? εκσυγχρονισμ?.

Με β?ση το σχεδιασμ? του υπουργε?ου Εργασ?α?, τα πρ?τα αποτελ?σματα του συγκεκριμ?νου εγχειρ?ματο? θα φανο?ν, μ?χρι τον ερχ?μενο Ιο?νιο. Συγκεκριμ?να, το χρονοδι?γραμμα που ?χει θ?σει το υπουργε?ο Εργασ?α?, ε?ναι ?τι σε λιγ?τερο απ? ?ναν χρ?νο, μ?χρι την 1η Ιουν?ου 2020, το 34,37% των ν?ων συντ?ξεων θα εκδ?δεται ψηφιακ?, εν?, ?ω? την 1η Ιουν?ου 2021, το ποσοστ? των συντ?ξεων που θα εκδ?δεται ψηφιακ?, θα αν?ρχεται περ?που στο 90%.