Οι μισ?? οφειλ?? προ? τη ΔΕΗ προ?ρχονται απ? 60.000 καταναλωτ?? με υψηλ? εισ?δημα αποκ?λυψε ο υπουργ?? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? με δηλ?σει? του στον τηλεοπτικ? σταθμ? Σκ?ι, προαναγγ?λοντα? τη διεκδ?κηση του?. Παρ?λληλα εξ?φρασε την ανησυχ?α του για τον κ?νδυνο μπλακ ?ουτ, τον?ζοντα? πω? ?δεν με αφ?νει να κοιμηθ? τα βρ?δια?.

?Φοβ?μαι ακ?μα και για μπλακ ?ουτ στη ΔΕΗ και γι' αυτ? δεν κοιμ?μαι τα βρ?δια?, αν?φερε χαρακτηριστικ?, εν? αναφερ?μενο??στα προβλ?ματα τη? ΔΕΗ, επισ?μανε ?τι στ?χο? τη? κυβ?ρνηση? και τη? ν?α? ηγεσ?α? τη? Επιχε?ρηση? που θα ανακοινωθε? σ?ντομα, θα ε?ναι οι 60.000 καταναλωτ?? υψηλο? εισοδ?ματο? που χρωστο?ν 800 εκατ. ευρ? στη ΔΕΗ και δεν πληρ?νουν.

Σ?μφωνα με τον υπουργ?, η κατ?σταση αυτ? ?χει διαμορφωθε? εξαιτ?α? μια? κουλτο?ρα? μη πληρωμ?? των οφειλ?ν και δεκ?δε? χιλι?δε? οφειλ?τε? με οικονομικ? επιφ?νεια??χουν κρυφτε??μ?σα στου? φτωχο??.

?Υπ?ρχει η θεωρ?α σε πολλ? μ?σα ενημ?ρωση? ?τι οι φτωχο? χρωστο?ν στη ΔΕΗ, προφαν?? και πολλο? φτωχο? χρωστο?ν στη ΔΕΗ, αλλ? η κατε?θυνσ? μα? ε?ναι να μην υπ?ρχει π?εση σε αυτο??, αλλ? θα υπ?ρχει π?εση σε αυτο?? που παριστ?νουν του? φτωχο?? αλλ? δεν ε?ναι?, ε?πε και πρ?σθεσε: ?Εδ? θα δοθε? ιδια?τερη ?μφαση και θα ε?μαστε αμε?λικτοι. Προφαν?? ?χουμε κι ?λλε? τ?τοιε? περιπτ?σει??, για να συμπληρ?σει εν συνεχε?α:??θα αποκαλυφθο?ν ?λα και θα μπει μια τ?ξη?.

Ο υπουργ?? Εν?ργεια? παραδ?χτηκε ?τι υπ?ρχει πρ?βλημα με τι? ρευματοκλοπ??, πρ?βλημα π?ντω? που ?πω? ε?πε αντιμετωπ?ζει ολ?κληρη η Ευρ?πη. Παρ?λληλα, τ?νισε ?τι το συγκεκριμ?νο πρ?βλημα θα λυθε? με ?ξυπνου? μετρητ??, για του? οπο?ου? θα διενεργηθε? διαγωνισμ?? προσεχ??

Αναφερ?μενο? στα εργοστ?σια λιγν?τη, ο υπουργ?? Εν?ργεια? υπογρ?μμισε πω? ε?ν το ελληνικ? κρ?το? ε?χε αποφασ?σει να κλε?σει τα εργοστ?σια αυτ? και να συνεχ?σει να πληρ?νει του? εργαζ?μενου?, τ?τε θα του κ?στιζαν λιγ?τερο. ?Δεν ε?ναι μ?νο ?τι απαξι?νονται τα εργοστ?σια, αλλ? β?σει τη? πολιτικ?? εκπομπ?ν διοξειδ?ου του ?νθρακα πληρ?νουν ?να σωρ? λεφτ??, τ?νισε και πρ?σθεσε πω? η χ?ρα πρ?πει να π?ει σε σταδιακ? απολιγνιτοπο?ηση με δ?καια μετ?βαση, ?αλλ? δεν ε?ναι καθ?λου λογικ? να λειτουργε?? εργοστ?σιο που αν το ε?χε? κλε?σει και πλ?ρωνε? του? εργαζ?μενου?, θα σου στο?χιζε λιγ?τερο?.

Επισ?μανε ?τι η πολιτικ? που εφ?ρμοσε η προηγο?μενη κυβ?ρνηση στη ΔΕΗ ε?ναι π?ρα απ? κ?θε λογικ?, και σημε?ωσε πω? ακ?μα ?τι αν και υπ?ρχε σχ?διο επ? Σαμαρ? να ιδιωτικοποιηθε? το 1/3 τη? επιχε?ρηση?, το εγκατ?λειψαν και στη θ?ση του??καναν??δωρε?ν ιδιωτικοπο?ηση, καθ?? αποφ?σισαν να π?ει η ΔΕΗ απ? το 90% στο 50% τη? αγορ?? χωρ?? αντ?λλαγμα?.

Τ?λο?, ο κ. Χατζηδ?κη? προαν?γγειλε - ?σον αφορ? τα τιμολ?για τη? ΔΕΗ - την α?ξηση του ποσο? που θα εισπρ?ττει η επιχε?ρηση, διευκρ?νισε ωστ?σο ?τι αυτ? η α?ξηση δεν θα επηρε?σει του? καταναλωτ??, καθ?? θα αντισταθμιστε? απ? την ταυτ?χρονη με?ωση του ΦΠΑ ?πω? επ?ση? και με ?να ποσ? απ? το πλε?νασμα του ΕΤΜΕΑΡ.