Μ?νο με ραντεβο? θα μπορο?ν να επισκεφτο?ν την εφορ?α απ? Δευτ?ρα 29 Ιουλ?ου ?σοι θ?λουν να κλε?σουν τι? ανοικτ?? υποθ?σει? του? στην εφορ?α.

Σ?μφωνα με την Ανεξ?ρτητη Αρχ? Δημοσ?ων Εσ?δων?πλ?ον οι φορολογο?μενοι, ?ταν θ?λουν να τακτοποι?σουν εκκρεμε?? υποθ?σει? στι? εφορ?ε?, τα Ελεγκτικ? Κ?ντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), τη Διε?θυνση Επ?λυση? Διαφορ?ν (Δ.Ε.Δ.) και τι? Υπηρεσ?ε? Ελ?γχου και Διασφ?λιση? Δημοσ?ων Εσ?δων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), θα πρ?πει να ?χουν κλε?σει ραντεβο?!

Π?? θα κλε?νετε ραντεβο?

Για να κλε?σει το ραντεβο? με τον εφοριακ?, ο φορολογο?μενο? θα πρ?πει πρ?τα να επικοινων?σει με τη γραμματε?α τη? κ?θε υπηρεσ?α?.

Αυτ? θα μπορε? να γ?νει ε?τε αυτοπροσ?πω?, ε?ν ο ?διο? ? ο εκπρ?σωπ?? του π?ει εκε?, ε?τε με α?τημα που θα στ?λνει με ταχυδρομε?ο, email ? φαξ.

Στη συν?χεια, θα πα?ρνει ?να καρτελ?κι, που γρ?φει ?Επισκ?πτη??, το οπο?ο θα πρ?πει να φορ? καθ’ ?λη τη δι?ρκεια τη? παραμον?? του στην εφορ?α.

Σημει?νεται ?τι η ΑΑΔΕ επεξεργ?ζεται μια σ?γχρονη ηλεκτρονικ? υπηρεσ?α για τον προγραμματισμ? και την παρακολο?θηση των επισκ?ψεων των φορολογουμ?νων στι? κατ? αρμοδι?τητα Ελεγκτικ?? Φορολογικ?? Υπηρεσ?ε?, μ?σω τη? αν?πτυξη? διαδικτυακ?? εφαρμογ?? (web based application), στο πλα?σιο τη? ψηφιοπο?ηση? των διαδικασι?ν και τη? αναβ?θμιση? των υποδομ?ν και του εξοπλισμο? τη?. Διευκριν?ζεται ?τι, ω? προ? τι? Δ.Ο.Υ., η ν?α αυτ? διαδικασ?α επισκ?ψεων θα αφορ? μ?νο τα Τμ?ματα Ελ?γχου και ?χι τα υπ?λοιπα τμ?ματα υποδοχ?? κοινο?