?γρια συμπλοκ? σημει?θηκε τα ξημερ?ματα του Σαββ?του στι? φυλακ?? Νιγρ?τα?,?στι? Σ?ρρε?, με αποτ?λεσμα ?να? Ρ?σο? κρατο?μενο? να δε?ρει μ?χρι θαν?του ?ναν γεωργιαν? συγκρατο?μεν? του.

Σ?μφωνα με τον ΣΚΑΙ, ?ταν οι?σωφρονιστικο? υπ?λληλοι αντιλ?φθηκαν ?τι η κατ?σταση ?ταν εκτ?? ελ?γχου, ?ταν δυστυχ?? αργ?. Δρ?στη? του στυγερο? εγκλ?ματο?, ?να? ρ?σο?, ο οπο?ο? βρισκ?ταν στο ?διο κελ?.

Ο 35χρονο? γεωργιαν?? διακομ?στηκε με σταθμ? του ΕΚΑΒ στο Κ?ντρο Υγε?α? Νιγρ?τα?, φ?ροντα? θλαστικ?? κακ?σει? στο κεφ?λι και εκχυμ?σει? στο λαιμ?. Οι γιατρο? δεν κατ?φεραν να τον κρατ?σουν στη ζω?.

Ο συλληφθε?? με την σε β?ρο? του σχηματισθε?σα δικογραφ?α θα οδηγηθε? στον κ. Εισαγγελ?α Πρωτοδικ?ν Σερρ?ν.