Σοκ προκαλο?ν οι λεπτομ?ρειε? που ?ρχονται στη δημοσι?τητα?για τη δολοφον?α στο Περιστ?ρι στην?καφετ?ρια του γνωστο? ηθοποιο? Μ?νου Παπαγι?ννη.

Χτ?πησε τουλ?χιστον… 15 φορ?? το θ?μα στο κεφ?λι με τη λαβ? του ?πλου, εν? παρ?λληλα το ?βριζε. Το πιστ?λι, που ?παθε εμπλοκ?, ?σπασε απ? τη δ?ναμη των χτυπημ?των και ?πεσε και ο?γεμιστ?ρα?, περιγρ?φουν οι αξιωματικο? του Τμ?ματο? Δ?ωξη? Εγκλημ?των κατ? Ζω??.

Και ?λα αυτ? εν? ε?χε πυροβολ?σει τρει? φορ?? το θ?μα, που ?ταν αιμ?φυρτο, σημει?νουν οι ?διοι, αναλ?οντα? το βιντεοληπτικ? υλικ? απ? τη σκην? τη? ?γρια? δολοφον?α? του 25χρονου Το?ρκου, κουρδικ?? καταγωγ??, μ?σα σε καφετ?ρια ζευγαριο? ηθοποι?ν, στο Περιστ?ρι.

Σ?μφωνα με τον Ελε?θερο Τ?πο, οι αστυνομικο? που χειρ?ζονται την υπ?θεση αναζητο?ν τον κ?κλο επαφ?ν του θ?ματο?, μ?σω αν?συρση? δεδομ?νων απ? το κινητ? του, αλλ? και τι? καταθ?σει? τη? συζ?γου του, συγγεν?ν και φ?λων.

Στοχευμ?να επιδεικν?ουν τι? φωτογραφ?ε? του δρ?στη αλλ? κυρ?ω? του ?φ?λου?, με τον οπο?ο το θ?μα βρισκ?ταν στην καφετ?ρια λ?γα λεπτ? πριν απ? την εμφ?νιση του εκτελεστ?, επιχειρ?ντα? την αναγν?ρισ? του, για να δ?σουν ?θηση στι? ?ρευνε? εντοπισμο? του δρ?στη και του κιν?τρου. ?Αν ο “φ?λο?” δεν ε?ναι αυτ?? που ?στησε το ραντεβο? τη? εκτ?λεση?, θα μπορο?σε να εμφανιστε? για να διευκριν?σει τι ?χει συμβε? και τι συζητο?σε με το θ?μα λ?γο πριν τη δολοφον?α του? αναφ?ρουν χαρακτηριστικ? οι αρμ?διοι αξιωματικο? τη? αστυνομ?α?.

Η κατ?θεση τη? συζ?γου

Χθε? ?δωσε κατ?θεση η σ?ζυγο? του θ?ματο?, η οπο?α δεν ε?χε γν?ση για τι? δραστηρι?τητε? του 25χρονου, ωστ?σο ε?πε ?τι εκε?νο? ?ταν ?νεργο? και του? συντηρο?σαν οικονομικ? οι γονε?? του?.

Εναν οικονομικ? βιοπορισμ? που οι αστυνομικο? ερευνο?ν, καθ?? ?χουν κ?ποιε? ενδε?ξει? ?τι ο 25χρονο? ενδ?χεται να ε?χε συμμετοχ? σε κ?ποια εγκληματικ? δραστηρι?τητα που σχετιζ?ταν με παρ?νομη διακ?νηση μεταναστ?ν ? ακ?μη και ναρκωτικ?ν.

Γι’ αυτ? τον λ?γο ?χουν κ?νει α?τημα στην Interpol προκειμ?νου να διαπιστωθε? αν το θ?μα ε?χε ποινικ? παρελθ?ν. Η σ?ζυγ?? του αν?φερε στου? αστυνομικο?? πω? ο 25χρονο? ?ρθε πρ?το? στην Ελλ?δα, το 2018, ?ταν π?ρασε παρ?νομα απ? τι? Φ?ρε? Εβρου. Εκε? ε?χε συλληφθε?, εν? η ?δια ?ρθε μερικο?? μ?νε? αργ?τερα και ?μεναν στο Περιστ?ρι, εν? αποκ?λυψε την κοινωνικ? δι?σταση τη? υπ?θεση?, ?τι ε?ναι 4 μην?ν ?γκυο?.

Το μ?νο? που παρατ?ρησαν οι αστυνομικο? στι? κιν?σει? του δολοφ?νου μπορε? να εξηγηθε? απ? προσωπικ? και οικονομικ? κ?νητρα, ακ?μη και εκδ?κηση για τον θ?νατο οικε?ου προσ?που του δρ?στη, για τον οπο?ο μπορε? να ευθ?νεται το θ?μα.

Τα β?ντεο

Στο μικροσκ?πιο των αρχ?ν ?χουν μπει ?λα τα β?ντεο απ? κ?μερε? στην περιοχ? στην οπο?α βρ?σκεται η καφετ?ρια ελπ?ζοντα? ?τι το υλικ? θα του? βοηθ?σει στον ταχ?τερο εντοπισμ? του δολοφ?νου.

Σε ?να απ? τα β?ντεο που ?χουν στην κατοχ? του? οι αστυνομικο? και παρουσι?στηκε στο δελτ?ο ειδ?σεων του STAR απεικον?ζεται ?να? ?νδρα?, που θα μπορο?σε να ε?ναι ο δρ?στη?, να κινε?ται στα στεν? γ?ρω απ? την καφετ?ρια ?που σημει?θηκε το τραγικ? περιστατικ?.

Το ?λλο οπτικ? ντοκουμ?ντο, που προστ?θεται στι? ?ρευνε? των Αρχ?ν, καταδεικν?ει δ?ο ?νδρε? να φε?γουν απ? την περιοχ? τη? εν ψυχρ? δολοφον?α?. Εξετ?ζεται ε?ν πρ?κειται για τον εκτελεστ? και τυχ?ν συνεργ? του.