Αυξημ?να μ?τρα ασφαλε?α? γ?ρω απ? την Ακρ?πολη, ?πω? κι ?λλου? αρχαιολογικο?? χ?ρου?, ζ?τησε η ηγεσ?α τη? ΕΛ.ΑΣ –με ?γγραφο που συν?ταξε στι? 24 Ιουλ?ου- ?στερα απ? τι? απειλ?? του ?Ρουβ?κωνα? για εφ?δου? σε χ?ρου? τουριστικο? ενδιαφ?ροντο?!

?να ?γγραφο -που αποκαλ?πτει ?Το Β?μα?- θεωρε?ται δε?γμα τη? ανησυχ?α? των επιτελ?ν τη? ΕΛΑΣ για μ?α ν?α φ?ση επιθ?σεων των αντιεξουσιαστ?ν σε χ?ρου? συγκ?ντρωση? ξ?νων επισκεπτ?ν.

Στο ?γγραφο που συν?ταξε η Διε?θυνση Επιτελικο? Σχεδιασμο? τη? Ασφ?λεια? Αττικ?? ζητε?ται απ? τι? αρμ?διε? υπηρεσ?ε? ?συνεχ?? επαγρ?πνηση επ? 24ωρου β?ση?, αν?πτυξη δικτ?ου πληροφορι?ν για ενδεχ?μενο κτ?πημα σε σημε?α τη? Αθ?να? με πολλο?? τουρ?στε? ?πω? και αυξημ?να μ?τρα αυτοπροστασ?α? των αστυνομικ?ν?.

Σημει?νεται ?τι ηγετικ? μ?λο? τη? οργ?νωση? ε?χε προχωρ?σει προ ημερ?ν (μετ? τι? συλλ?ψει? τη? ΕΛ.ΑΣ για τη επ?θεση του ?Ρουβ?κωνα? στον Σ?νδεσμο Ελλ?νων Βιομηχ?νων) σε αν?ρτηση ?που αν?φερε ?τι ?αν η δεξι? κλιμακ?σει την καταστολ? απ?ναντ? μα? με συγκεκριμ?νε? κιν?σει? θα πρ?ξουμε και εμε?? αν?λογα. Αν το επ?μενο δι?στημα κινηθο?ν με ?μηδενικ?? ανοχ??? θα λ?βουν χ?ρα δεκ?δε? παρεμβ?σει? τη? ομ?δα? στα πιο τουριστικ? μ?ρη τη? πρωτε?ουσα?. Παρεμβ?σει? που ?χουν ετοιμαστε? ?δη?.

Προσ?θετε ?τι ?σ?μερα σουλατσ?ραμε επ? ?ρα στο μουσε?ο τη? Ακρ?πολη? και στην Αρεοπαγ?του χωρ?? να γ?νουμε αντιληπτο? απ? καν?ναν. (Εγ? σ?μερα προσπαθο?σα να ηρεμ?σω τον υπε?θυνο ασφ?λεια? του μουσε?ου τη? Ακρ?πολη?). Κανον?στε να μην υπ?ρξει κλιμ?κωση απ? μερι? σα?, αλλι?? θα δε?τε παρεμβ?σει? δεκ?δων ατ?μων σε ?λα τα τουριστικ? μ?ρη και του? νε?φερτου? μαυροντυμ?νου? κομ?ντο με τα αυτ?ματα και τα βαν?κια να κυνηγ?νε διαδηλωτ?? μπροστ? στα ?ντρομα μ?τια Γερμαν?ν τουριστ?ν?.