Σοβαρ? τραυματισμ? υπ?στη μια τουρ?στρια στη Μ?κονο ?ταν οδηγ?ντα? μια γουρο?να ?πεσε σε γκρεμ? 20 μ?τρων.

Η 22χρονη απ? τη Βραζιλ?α ?πεσε σε γκρεμ?, σε περιοχ? Παλαι?καστρο Ανω Μ?ρα? Μυκ?νου, τα ξημερ?ματα του Σαββ?του, ?ταν η γουρο?να που οδηγο?σε βγ?κε απ? την πορε?α τη?.

Στο σημε?ο στ?θηκε επιχε?ρηση τη? πυροσβεστικ??, προκειμ?νου να ανασυρθε? η 22χρονη απ? τη δ?σβατη περιοχ? στην οπο?α ε?χε π?σει. Τελικ?, τρει? πυροσβ?στε? κατ?φεραν να την ανασ?ρουν. Στη συν?χεια, ασθενοφ?ρο του ΕΚΑΒ παρ?λαβε την τουρ?στρια και τη μετ?φερε στο κ?ντρο υγε?α? Μυκ?νου.

Η 22χρονη ?χει τραυματιστε? βαρι?, σ?μφωνα με την ιστοσελ?δα cyclades24.

(Πηγ?: cyclades24)