Ν?ο περιστατικ? εγκλ?ματο? σημει?θηκε στην περιοχ? του Σιδηροδρομικο? Σταθμο? τη? Θεσσαλον?κη?. Λ?γο μετ? τι? 12 το μεσημ?ρι του Σαββ?του ?γνωστοι τραυμ?τισαν σοβαρ? στην κοιλιακ? χ?ρα ?ναν αλλοδαπ?, προτο? τραπο?ν σε φυγ?.

Τα πρ?τα στοιχε?α τη? Αστυνομ?α? αναφ?ρουν ?τι το κ?νητρο ?ταν η ληστε?α, εν? σ?μφωνα με το ΕΚΑΒ ο αλλοδαπ?? ε?ναι σε σοβαρ? κατ?σταση, καθ?? δ?χτηκε επ?θεση με μαχα?ρι στην κοιλιακ? χ?ρα, υπ?στη εκσπλ?χνωση, και αιμορραγ?ντα? μεταφ?ρθηκε στο νοσοκομε?ο ΑΧΕΠΑ.

Το ΕΚΑΒ ειδοποι?θηκε απ? το φ?λακα του ΟΣΕ για να σπε?σει στο σημε?ο.

Υπενθυμ?ζεται ?τι χθε? το βρ?δυ στο ?ψο? του Σιδηροδρομικο? Σταθμο? τη? Θεσσαλον?κη?, σημει?θηκε συμπλοκ? μεταξ? αλλοδαπ?ν, κατ? την οπο?α τραυματ?στηκαν δ?ο ?τομα.

Πηγ?: thessnews.gr