?Οι ?ψιμοι επικριτ?? μου δεν ?χουν διαβ?σει το βιβλ?ο μου? δηλ?νει ο γενικ?? γραμματ?α? Τουρισμο? Κωνσταντ?νο? Λο?λη? και παραπ?μπει στα εγκωμιαστικ? σχ?λια εκπροσ?πων ?λων των κομμ?των, αναφορικ? με την αντικειμενικ? αποτ?πωση των ιστορικ?ν γεγον?των που επιχειρε? μ?σω?αυτο?.

Σημει?νοντα? ?τι?μεταξ? των εκπροσ?πων των κομμ?των που παραθ?τουν εγκωμιαστικ? σχ?λια βρ?σκονται και στελ?χη του ΣΥΡΙΖΑ, ?πω? οι Ν. Τ?σκα? και Γ. Καραγι?ννη?, ο κ. Λο?λη? απαντ??με τον τρ?πο αυτ? στην προσπ?θεια του ΣΥΡΙΖΑ να εγε?ρει θ?μα αποπομπ?? του απ? την κυβ?ρνηση με την επ?κληση δημοσιε?ματο? τη???Εφημερ?δα? των Συντακτ?ν? μ?σα απ? το οπο?ο επιχειρε?ται να εμφανιστε? ω? εξυμνητ?? τη? Χο?ντα?.

??σοι μου ασκο?ν κριτικ?, προφαν?? δεν ?χουν διαβ?σει το βιβλ?ο μου που συνιστ? μια ψυχρ? αποτ?πωση των δ?ο τελευτα?ων αι?νων τη? σ?γχρονη? ελληνικ?? ιστορ?α?, η οπο?α περιλαμβ?νει και την περ?οδο τη? Χο?ντα? των Συνταγματαρχ?ν?, υπογραμμ?ζει σε ανακο?νωση που εξ?δωσε, εν? απευθυν?μενο? προ? του? ??ψιμου? επικριτ??? του? παραπ?μπει στι? 10 τελευτα?ε? σελ?δε? του βιβλ?ου του.

Νωρ?τερα, με ανακο?νωσ? του ο ΣΥΡΙΖΑ καλο?σε τον πρωθυπουργ? να αποπ?μψει απ? το κυβερνητικ? σχ?μα τον κ. Κωνσταντ?νο Λο?λη, υποστηρ?ζοντα? ?τι ?σε πρ?σφατο βιβλ?ο του εξυμνε? την επτ?χρονη δικτατορ?α και δηλ?νει ευθαρσ?? ?τι ε?χε προσωπικ?? σχ?σει? με τον δικτ?τορα Παπαδ?πουλο?, ?πω? αναφ?ρει σχετικ? δημοσ?ευμα τη? ?Εφημερ?δα? των Συντακτ?ν?.

Ολ?κληρη η ανακο?νωση του γενικο? γραμματ?α Τουρισμο? ?χει ω? εξ??:

??σοι μου ασκο?ν κριτικ?, προφαν?? δεν ?χουν διαβ?σει το βιβλ?ο μου που συνιστ? μια ψυχρ? αποτ?πωση των δ?ο τελευτα?ων αι?νων τη? σ?γχρονη? ελληνικ?? ιστορ?α?, η οπο?α περιλαμβ?νει και την περ?οδο τη? Χο?ντα? των Συνταγματαρχ?ν.

Του? ?ψιμου? επικριτ?? μου, του? παραπ?μπω στι? δ?κα τελευτα?ε? σελ?δε? του βιβλ?ου. Εκε? θα βρουν 60 εγκωμιαστικ? σχ?λια για την αντικειμενικ? αποτ?πωση των ιστορικ?ν γεγον?των απ? εκπροσ?που? ΟΛΩΝ των κομμ?των του ελληνικο? κοινοβουλ?ου, μεταξ? των οπο?ων και πρ?ην υπουργ?ν και βουλευτ?ν του ΣΥΡΙΖΑ, ?πω? οι κ. Ν?κο? Τ?σκα? και Γι?ννη? Καραγι?ννη??.