Σε φθινοπωριν? π?λεμο μ?χρι? εσχ?των ετοιμ?ζονται τα επιτελε?α των δ?ο μεγ?λων κομμ?των, τη? ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδο?ρου δεν ?ρεσε το γεγον?? ?τι ο Πα?λο? Πολ?κη? βρ?σκεται στο στ?χαστρο με αφορμ? την ?ρση τη? ασυλ?α? του.

Ενδεχομ?νω? να π?στευαν ?τι ο επ?σημο? ?χορηγ??? του πολακισμο? την προηγο?μενη τετραετ?α, δηλαδ? ο ?διο? ο αναπληρωτ?? υπουργ?? Υγε?α?, θα ?μενε στο απυρ?βλητο.

Ετσι, πλ?ον στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρο?ν να στηρ?ξουν τον Πολ?κη αν και ξ?ρουν ?τι του? ?κανε τερ?στια ζημι? στι? πρ?σφατε? εκλογ??. Και αυτ? το κ?νουν γιατ? πιστε?ουν ?τι θα ε?ναι μ?νον η αρχ? κι ?τι η ΝΔ θα επιχειρ?σει να ανο?ξει κι ?λλα μ?τωπα.

Θα επιχειρ?σει να προωθ?σει δικογραφ?ε? που ?μεναν στα συρτ?ρια γιατ? η προηγο?μενη κυβ?ρνηση αρνο?νταν να τι? ερευν?σει στη Βουλ? ? γιατ? καθυστερο?σαν στη Δικαιοσ?νη.

Στη ΝΔ πιστε?ουν ?τι πρ?πει να υπ?ρξει κ?θαρση για σειρ? απ? θ?ματα που και η ?δια ?σ?κωσε? το προηγο?μενο δι?στημα. ?πω? για παρ?δειγμα οι υποθ?σει? του Π?νου Καμμ?νου ? φυσικ? η υπ?θεση τη??Novartis?και π?? αυτ? στ?θηκε για να διαλυθε? η ΝΔ.

Στο Μ?γαρο Μαξ?μου πιστε?ουν ?τι δεν πρ?πει να υπ?ρξουν ρεβανσιστικ?? διαθ?σει? αλλ? απ? την ?λλη δεν μπορε? να συγκαλυφθο?ν υποθ?σει? που πλ?γωσαν τη ΝΔ, απασχ?λησαν την κοινων?α, απαξ?ωσαν τη Δικαιοσ?νη και το πολιτικ? σ?στημα.

Η ?ρση ασυλ?α? Πολ?κη και η επιτ?χυνση των ερευν?ν γ?ρω απ? τι? καταγγελ?ε? του αντιεισαγγελ?α Αγγελ? για το ?στ?σιμο? τη? υπ?θεση??Novartis?και τον περιβ?ητο ?Ρασπο?τιν? ?ταν το πρ?το β?μα για μια ?νευ προηγουμ?νου σ?γκρουση που θα συμβε? του? επ?μενου? μ?νε?.

Στον ΣΥΡΙΖΑ ?δειξαν ?τι θα προσπαθο?ν να αμυνθο?ν καταγγ?λλοντα? την κυβ?ρνηση για εκτροπ?. ?μω?, επ? τη? ουσ?α? δεν απαντο?ν σε σειρ? ερωτημ?των.

?πω?, π.χ, αν ?χει δ?κιο ο Καμμ?νο? να κατηγορε? τον Κοτζι? πω? υπ?ρξε χρηματισμ?? απ? εταιρε?ε? του Σ?ρο? για να περ?σει η συμφων?α των Πρεσπ?ν.

? αν ε?ναι βαρ? αδ?κημα η καταγραφ? συνομιλι?ν, ?στω κι αν ο Πολ?κη? τα π?ρε π?σω η αν η προηγο?μενη κυβ?ρνηση φρ?ντισε το αδ?κημα να μην ε?ναι κακο?ργημα.

Σημαντικ? θ?ση

?πω? αναφ?ρουν τα ?ΝΕΑ Σαββατοκ?ριακο?, τα κυβερνητικ? στελ?χη απορρ?πτουν τι? κατηγορ?ε? για πολιτικ? ρεβανσισμ?, αρνο?μενα ουσιαστικ? ?τι ενορχηστρ?νονται διαδικασ?ε? για τι? εντυπ?σει?, ωστ?σο αυτ? δεν αποκλε?ει το ?κυν?γι? τυχ?ν πολιτικ?ν ευθυν?ν για συγκεκριμ?νου? χειρισμο?? τη? διακυβ?ρνηση? ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθ?τω?, το ενδεχ?μενο αυτ? ενισχ?ουν πρ?σφατε? δηλ?σει? κυβερνητικ?ν μελ?ν παρ?λληλα με τη στ?ση τη? ΝΔ στο πρ?σφατο παρελθ?ν?.

Επ?ση?, πηγ?? κοντ? στην κυβ?ρνηση τον?ζουν ?τι ?η σκ?ψη αυτ? τη στιγμ? δεν ε?ναι στι? εξεταστικ?? ? προανακριτικ?? επιτροπ??, αλλ? στην αν?πτυξη τη? χ?ρα??. Μ?νει να φανε? το επ?μενο δι?στημα ε?ν η κυβ?ρνηση ?ρχεται πλ?ον πιο κοντ? στι? δ?ο δεσμε?σει? τη? για αναζ?τηση ευθυν?ν μ?σω τη? κοινοβουλευτικ?? διαδικασ?α? για το εξ?μηνο του 2015 και για την υπ?θεση τη? Novartis.

Π?ντω? δ?κα μ?νε? πριν, απ? τη Διεθν? Εκθεση Θεσσαλον?κη?, ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? μιλο?σε για ?εξεταστικ? στην επ?μενη Βουλ?? προκειμ?νου να μ?θουν οι Ελληνε? ?το τι ?γινε τελικ? το πρ?το εξ?μηνο του 2015? εν? περ?που την ?δια περ?οδο ο τ?τε γραμματ?α? τη? ΝΔ, νυν υφυπουργ?? Αθλητισμο? Λευτ?ρη? Αυγεν?κη?, ?λεγε ?τι ?αποτελε? προτεραι?τητα η διερε?νηση ευθυν?ν ?για τα σκ?νδαλα τη? κυβ?ρνηση? ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ?.

Στο μεταξ? η κυβ?ρνηση επιμ?νει σε ?λου? του? τ?νου? ?τι δεν θα μπει στα χωρ?φια τη? Δικαιοσ?νη? με παρεμβ?σει? οποιουδ?ποτε ε?δου? και πω? στ?χοι τη? ε?ναι η εν?σχυση τη? εμπιστοσ?νη? του λαο? στου? θεσμο?? και η αποκατ?σταση τη? δι?κριση? των εξουσι?ν. Σε αυτ? την κατε?θυνση ο υπουργ?? Δικαιοσ?νη? Κ?στα? Τσι?ρα? τ?νισε προ ημερ?ν ?τι ?επιδι?κουμε να μην υπ?ρχουν σκι?? π?νω στη Δικαιοσ?νη?.

Εξ?λλου ?χει χαρακτηρ?σει ?μεση προτεραι?τητα την ανεξαρτησ?α τη? Δικαιοσ?νη? η οπο?α ?πρ?πει να με?νει εκτ?? κομματικ?? αντιπαρ?θεση?, ?ξω απ? την πολιτικ??. Για την ?ρα, το ενδιαφ?ρον στρ?φεται στην Ολομ?λεια τη? Βουλ?? που θα αποφασ?σει, εκτ?? απρο?πτου την ερχ?μενη Τετ?ρτη, αν θα αρθε? η βουλευτικ? ?ασυλ?α του Πα?λου Πολ?κη (για την παρ?νομη καταγραφ? συνομιλ?α? του κεντρικο? τραπεζ?τη Γι?ννη Στουρν?ρα), ?πω? εισηγ?θηκε η Επιτροπ? Δεοντολογ?α? τη? Βουλ??.